sa sa sa

Elektron elm elektron dövlət quruculuğunun tərkib hissəsi kimi. Əliquliyev R., Fətəliyev T.

Elektron dövlət quruculuğu və informasiya iqtisadiyyatının “yaşıllaşdırılması” proseslərinin qarşılıqlı təsir və inkişaf problemləri. Əliyev Ə.

InternetScopy: Current state, problems and perspectives. Alguliev R., Alekberli R.

Elektron dövlətdə “əhali” domeni. Əliyev E.

Elektron dövlət və elektron vətəndaş problemləri. Mahmudova R.

Genişzolaqlı İnternet elektron dövlətin əsas infrastrukturu kimi. Mahmudov R.

Dövlətin fəaliyyətində innovativ texnologiyaların inkişaf perspektivləri. Mazanova O.

Значимость конституционности электронной демократии. Джафарова Р.

Dövlət sirrinin təhlükəsizliyi sahəsində ictimai problemlərin analizi və həlli yolları. Rüstəmov D.

Elektron dövlətdə veb xidmətlərinin təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi. Yunusov T.

Влияние эволюции веб-технологий на процесс развития э-государства. Набибекова Г.

Elektron dövlətin formalaşdırılması layihələrinin idarə edilməsi məsələləri. Mədətova Ş.

İKT dövlət idarəçiliyinin səmərəliliyinin artırılması vasitəsi kimi. Cahangirli C.

Elektron dövlət mühitində e-sosial siyasət məsələləri. Abdullayev S., Abasova S.

Elektron dövlət quruculuğunda elektron imzanın rolu. Qafarbəyli T.

Azərbaycanda elektron dövlət quruculuğu prosesi Avropa strukturlarının diqqət mərkəzində. Mehdiyeva X.

Vikinomika konsepsiyası və onun elektron dövlət idarəçiliyində tətbiqi perspektivləri. Mahmudov R.

Elektron dövlət mühitində elmin idarə olunması texnologiyaları. Əliquliyev R., Fətəliyev T.

Elektron sənəd dövriyyəsi elektron dövlətin atributu kimi. Hüseynova A., Mazanova O.

Elektron dövlət idarəetmə konsepsiyası kimi. Mahmudov R.

Elektron dövlət modeli: beynəlxalq təcrübə, problemlər və yanaşmalar. Yusifov F.

Mətn referatlaşmada izafiliyi idarə edən optimallaşma modeli. Alıquliyev R., Hacırəhimova M.

Elektron dövlətin informasiya təhlükəsizliyi üçün diffuziya indeksi modeli. İmamverdiyev Y.

Azərbaycan Respublikasının maraqlarına aid domen adlarının intellektual monitorinqi sisteminin yaradılması məsələləri. Qasımova R.

Речевые технологии на службе электронного государства. Имамвердиев Я., Сухостат Л.

Təsvirlər əsasında insan sifətinin irqi və etnik mənsubiyyətinin müəyyən olunması. Kazımov T., 

Mahmudova Ş.

Elektron dövlətdə informasiya müharibəsinin bəzi modelləri haqqında. Ələkbərova İ.

A bibliometric analysis of e-government research. Ismayilova N.

Şəbəkə trafikinin Naive Bayes və neyron şəbəkə əsaslı paralel klassifikasiya modeli

İmamverdiyev Y., Nəbiyev B.

Şəxsin əl-damar təsvirləri əsasında tanınması. Aktaş T., Aslanova G.

Применение технологий BigData: возможности и преимущества. Мурадова Г. 

QoS мониторинг веб-сервисов электронного правительства. Шихалиев Р.

Elektron dövlət və bulud texnologiyaları. Abdullayeva F.

Применение систем поддержки принятия решений в э-государстве. Набибекова Г.

Применение методов Data Mining для разработки национальных образовательных стандартов ИКТ специальностей вузов

Агаев Ф., Мамедова Г.

Azərbaycanda proqram mühəndisliyinin müasir vəziyyəti. Bayramova T.

“Big Data” texnologiyaları: mövcud vəziyyət və perspektivlər. Əliquliyev R., Hacırəhimova M.

Surveillance Video Summarization based on Object Motion Pattern Analysis. Fataliyev Z., Imamverdiyev Y., Alguliyev R.,

Karimzada O.

Elektron dövlətdə bulud texnologiyalarından istifadə imkanları və perspektivləri. Ələkbərov R., Həşimov M.

Vikimetrik metodların köməyilə İnternet istifadəçilərinin aktivliyinin analizi. Ələkbərova İ.

Security Operation Center Architecture for E-government based on Big Data Analysis. Fataliyev Z., Imamverdiyev Y., Hanseok KO. 

Viki-mühitdə gizli sosial şəbəkələrin aşkarlanması metodu. Alıquliyev R., Ələkbərova İ.

İnsanın tanınmasında biometrik şəbəkənin rolu. Mahmudova Ş.

Elektron dövlətdə kriptoqrafiya sahəsində siyasətin formalaşdırılması problemləri. Əliquliyev R., İmamverdiyev Y.

A hybrid MCDM algorithm for personnel evaluation with using criteria of information culture. Aliguliyev R., Mahmudova R.

Elektron səhiyyə sisteminin formalaşması və inkişaf etdirilməsi problemləri. Məmmədova M., Əliyev Ə.

Azərbaycan elmi jurnallarının beynəlxalq tələblərə uyğunluğu vəziyyətinin monitorinqi. Fətəliyev T.

Təhsil prosesində İKT-nin tətbiqinə və keyfiyyətinə sistemli yanaşma prinsipləri haqqında. Abdullayev S., Abasova S.

İnnovasiya texnoparklarının idarəetmə sisteminin elektron dövlət texnologiyaları əsasında inkişaf etdirilməsi istiqamətləri. Şahverdiyeva R., Abbasova V., Əkbərova L.

Müasir elektron kitabxanada istifadəçilərlə informasiya xidməti işinin təşkili məsələləri. Məmmədov E.

İnformasiya cəmiyyətində iqtisadiyyatın transformasiyası məsələləri. Əliquliyev R., Mahmudov R.

Terminoloji informatika: formalaşma vəziyyəti və inkişaf istiqamətləri. Qurbanova Ə.

Elektron mühitdə gənc nəslin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi problemləri. Mahmudova R., Allahverdiyeva S.

Distant təhsil: üstünlüklər, çatışmazlıqlar və müsbət təcrübə. İsmayılova B.

Elektron elmin formalaşmasında vətəndaş elminin rolu. Fətəliyev T., Cabbarlı v.

Azərbaycanda və Avropa İttifaqında elektron tullantıların idarə edilməsi sistemlərinin müqayisəli analizi. Ağayev B., Əliyev T.

Elektron dövlət mühitində dil problemləriMəmmədzadə S.

Этапы становления и тенденции развития среды электронного обучения. Агаев Ф., Мамедова Г.

Повышение эффективности обслуживания средств ИКТ на основе технологий социальной инженерииМехтиев Ш.

Elektron demokratiyanın formalaşdırılması mexanizmləri və elektron vətəndaş problemləriƏliquliyev R., Yusifov F.

Terminoloji informatika sahəsində aparılan elmi-nəzəri araşdırmaların təhlili. Qurbanova Ə.

Elektron universitet elektron dövlətin strateji sahəsi kimi. Məmmədova M., Qasımov H.

İnternet-axtarış sistemlərində onomastik vahidlərdən istifadəyə dair bəzi milli problemlər haqqında. Cəfərli Y.

Elektron dövlətin inkişafında İnternet reklamın rolu. Haşımova K.

Elektron dövlət quruculuğu şəraitində vahid iqtisadi informasiya fəzasının formalaşdırılması problemləri. Əliyev Ə., Əliyeva A.

Elektron gömrük sistemində gömrük risklərinin idarə edilməsi məsələsi. Qurbanlı Ü.

Elektron dövlətdə insan resurslarının formalaşması məsələləri. Cəbrayılova Z.

Dövlət portallarının yaradılmasının əsas prinsipləri. Mehdiəliyev A.

Elektron dövlət və media-analitika. Paşayeva G.

İnternet-media resurslarının monitorinqinin aparılmasını şərtləndirən amillər. Ağayeva S.

Virtual məkanda Azərbaycan dilinin təsbit olunması problemləri. Qurbanova Ə.

İnformasiya mədəniyyəti insanların informasiya cəmiyyətinə hazırlığının əsas göstəricisi kimi. Əliquliyev R., Mahmudova R.

Elektron dövlətdə kadr hazırlığı problemləri. Məmmədova M.

Texnoparkların xüsusiyyətləri və formalaşması problemləri. Şahverdiyeva R., Bədəlov C.

İnformasiya iqtisadiyyatının formalaşması xüsusiyyətləri və inkişaf tendensiyaları. Əliyeva A.

İnformasiya və kommunikasiya texnologiyalarının qiymətləndirilməsi mexanizmləri. Həsənov Ə.

Состояние ИКТ-образования в Азербайджане и зарубежный опыт. Мамедова Г.

   

 

  

      

   

 

    

27 MART - AZƏRBAYCANDA ELM GÜNÜDÜR
Xİdmətlər
İŞ FƏALİYYƏTİNİZƏ BİZİMLƏ BAŞLAYIN!
Ətraflı
BİZİM YARADICI VƏ ÖZÜNƏMƏXSUS İDEYALARIMIZA ETİBAR EDİN!
Ətraflı
ƏLVERİŞLİ QİYMƏTLƏRƏ KEYFiYYƏTLİ VƏ RƏNGARƏNG NƏŞRİYYAT İŞLƏRİ!
Ətraflı
İT BİLİKLƏRİNİZİ İNKİŞAF ETDİRƏRƏK KARYERANIZI DƏYİŞİN!
Ətraflı
ZƏNGİN E-KİTABXANA XİDMƏTLƏRİ!
Ətraflı
"İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI"
NƏŞRİYYATI
ELMİ JURNALLAR
İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN
İZAHLI LÜĞƏTİ
İnformatika Terminlərinin İzahlı Lüğəti