sa sa sa

Struktur bölmənin adı

      13 saylı şöbə

Tel.

      (+ 994 12) 510 43 99

Faks

      (+ 994 12) 539 61 21

Elektron poçtu

      depart13@iit.ab.azdepart13@iit.science.az 

Struktur bölmənin rəhbəri

     AMEA-nın müxbir üzvü, texnika elmləri doktoru  R.M. Alıquliyev

İşçilərin ümumi sayı

      9

Əsas fəaliyyət istiqamətləri

 • Böyük həcmli məlumatlar toplusundan biliklərin əldə olunması problemləri;
 • Elmmetriyanın formalaşması və inkişafı problemləri;
 • Sosial şəbəkələrin aşkarlanması, analizi və idarə olunması problemləri;
 • Superkompüter texnologiyalarının çoxaspektli problemləri;
 • Süni intellekt və sosioinformasiya texnologiyaları problemləri.

 

Əsas elmi nəticələri

 • Mətnlərin avtomatik referatlaşdırılması problemi xətti və qeyr-xətti tam qiymətli riyazi proqramlaşdırma məsəslələrinə gətirilmiş və bu məsələlərin həlli üçün neyron alqoritm, adaptiv və öz-özünə adaptiv diferensial evolyusiya və sürü intellektinə əsaslanan (PSO - Particle Swarm Optimization) alqoritmlər təklif edilmişdir;
 • Mətnlərin avtomatik referatlaşdırılması üçün p-median metodunun yeni variantı və özü-özünə adaptiv differensial evolyusiya alqoritmi təklif edilmişdir;
 • Referatların avtomatik qiymətləndirilməsi üçün metod təklif edilmişdir;
 • Mətn tipli sənədlər çoxluğunun məzmuna görə qruplaşdırılması üçün bir sıra klasterləşdirmə metodları və alqoritmləri təklif edilmişdir;
 • Mətnlərin semantik yaxınlığını müəyyən etmək üçün yeni ölçü təklif edilmişdir;
 • Mətnlərin klasterləşdirilməsində klasterlərin optimal sayının tapılması üçün düstur təklif edilmişdir;
 • K-means metodunun yeni çəkili variantları təklif edilmişdir;
 • Spamların filtrasiyası üçün yeni klasterləşdirmə metodu təklif edilmişdir;
 • Viki mühitdə multimedia resurslarının ictimai rəyə təsirini artırmaq məqsədilə media-faylların viki-səhifələrə optimal yerləşdirilməsi üçün məhdudiyyətlərlə idarə olunan klasterləşdirmə metodu və adaptiv PSO alqoritmi təklif edilmişdir;
 • Tədqiqatçıların elmi fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi üçün yeni hm və çəkili konsensus indeksləri təklif edilmişdir;
 • Veb mühitdə elmi təşkilatların və tədqiqatçıların sosial şəbəkələrinin aşkarlanması və analizi üçün model və alqoritmlər təklif edilmişdir;
 • Sosial şəbəkələrdə qrupların (sosial) aşkarlanması üçün model və alqoritm təklif edilmişdir;
 • Diskret optimallaşdırma məsələlərinin həlli üçün evolyusiya və sürü intellektinə əsaslanan alqoritmlərin yeni variantları işlənmişdir;
 • İnternet-informasiya axtarış sistemlərinin keyfiyyət göstəricilərinin yaxşılaşdırılması üçün PageRank alqoritminin ümumiləşmiş variantı təklif edilmişdir;
 • Veb-səhifələrin ranqının hesablanması üçün optimallaşma modeli və qarışqa alqoritmi təklif edilmişdir;
 • Qeyri-bircins kompüter şəbəkəsində qeyri-bircins məsələlərin optimal paylanması üçün riyazi model təklif edilmiş və onun neyron şəbəkədə həll alqoritmi işlənmişdir;
 • Qeyri-bircins kompüter şəbəkəsində qeyri-bircins məsələlərin optimal paylanması üçün genetik alqoritm işlənmişdir;
 • Korteveqa - de Friz - Bürgers tənliyi üçün qarışıq məsələnin neyron şəbəkədə həll alqoritmi təklif edilmişdir;
 • Model xətti proqramlaşdırma məsələsinin neyron şəbəkədə həlli üçün yeni alqoritm təklif edilmişdir;
 • CDN şəbəkələrdə veb-serverlərin və kontentlərin optimal yerləşdirilməsi üçün riyazi model təklif edilmiş və onun həlli üçün neyron şəbəkənin sintezi alqoritmi təklif edilmişdir;
 • CDN serverlərin qlobal şəbəkə qovşaqlarında optimal yerləşdirilməsi üçün riyazi model təklif edilmiş və onun həlli üçün genetik alqoritm işlənmişdir;
 • CDN şəbəkələrdə sorğuların optimal paylanması üçün riyazi model təklif edilmişdir;
 • Loq-fayllar əsasında veb-istifadəçilərin aktivliyinin öyrənilməsi və maraq dairəsinin avtomatik identifikasiyası üçün modellər və alqoritmlər təklif etmişdir;
 • Alternativlərin çoxmeyarlı qiymətləndirilməsi üçün VİKOR metodunun yeni variantı təklif edilmişdir.
26 İyun - Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri Günüdür
Xİdmətlər
İŞ FƏALİYYƏTİNİZƏ BİZİMLƏ BAŞLAYIN!
Ətraflı
BİZİM YARADICI VƏ ÖZÜNƏMƏXSUS İDEYALARIMIZA ETİBAR EDİN!
Ətraflı
ƏLVERİŞLİ QİYMƏTLƏRƏ KEYFiYYƏTLİ VƏ RƏNGARƏNG NƏŞRİYYAT İŞLƏRİ!
Ətraflı
İT BİLİKLƏRİNİZİ İNKİŞAF ETDİRƏRƏK KARYERANIZI DƏYİŞİN!
Ətraflı
ZƏNGİN E-KİTABXANA XİDMƏTLƏRİ!
Ətraflı
ELMİ JURNALLAR
İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN
İZAHLI LÜĞƏTİ
İnformatika Terminlərinin İzahlı Lüğəti