sa sa sa

Struktur bölmənin adı

      13 saylı şöbə

Tel.

      (+ 994 12) 510 43 99

Faks

      (+ 994 12) 539 61 21

Elektron poçtu

      depart13@iit.ab.azdepart13@iit.science.az 

Struktur bölmənin rəhbəri

     AMEA-nın müxbir üzvü, texnika elmləri doktoru  R.M. Alıquliyev

İşçilərin ümumi sayı

      9

Əsas fəaliyyət istiqamətləri

 • Böyük həcmli məlumatlar toplusundan biliklərin əldə olunması problemləri;
 • Elmmetriyanın formalaşması və inkişafı problemləri;
 • Sosial şəbəkələrin aşkarlanması, analizi və idarə olunması problemləri;
 • Superkompüter texnologiyalarının çoxaspektli problemləri;
 • Süni intellekt və sosioinformasiya texnologiyaları problemləri.

Əsas elmi nəticələri

 • Mətnlərin avtomatik referatlaşdırılması problemi xətti və qeyr-xətti tam qiymətli riyazi proqramlaşdırma məsəslələrinə gətirilmiş və bu məsələlərin həlli üçün neyron alqoritm, adaptiv və öz-özünə adaptiv diferensial evolyusiya və sürü intellektinə əsaslanan (PSO - Particle Swarm Optimization) alqoritmlər təklif edilmişdir;
 • Mətnlərin avtomatik referatlaşdırılması üçün p-median metodunun yeni variantı və özü-özünə adaptiv differensial evolyusiya alqoritmi təklif edilmişdir;
 • Referatların avtomatik qiymətləndirilməsi üçün metod təklif edilmişdir;
 • Mətn tipli sənədlər çoxluğunun məzmuna görə qruplaşdırılması üçün bir sıra klasterləşdirmə metodları və alqoritmləri təklif edilmişdir;
 • Mətnlərin semantik yaxınlığını müəyyən etmək üçün yeni ölçü təklif edilmişdir;
 • Mətnlərin klasterləşdirilməsində klasterlərin optimal sayının tapılması üçün düstur təklif edilmişdir;
 • K-means metodunun yeni çəkili variantları təklif edilmişdir;
 • Spamların filtrasiyası üçün yeni klasterləşdirmə metodu təklif edilmişdir;
 • Viki mühitdə multimedia resurslarının ictimai rəyə təsirini artırmaq məqsədilə media-faylların viki-səhifələrə optimal yerləşdirilməsi üçün məhdudiyyətlərlə idarə olunan klasterləşdirmə metodu və adaptiv PSO alqoritmi təklif edilmişdir;
 • Tədqiqatçıların elmi fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi üçün yeni hm və çəkili konsensus indeksləri təklif edilmişdir;
 • Veb mühitdə elmi təşkilatların və tədqiqatçıların sosial şəbəkələrinin aşkarlanması və analizi üçün model və alqoritmlər təklif edilmişdir;
 • Sosial şəbəkələrdə qrupların (sosial) aşkarlanması üçün model və alqoritm təklif edilmişdir;
 • Diskret optimallaşdırma məsələlərinin həlli üçün evolyusiya və sürü intellektinə əsaslanan alqoritmlərin yeni variantları işlənmişdir;
 • İnternet-informasiya axtarış sistemlərinin keyfiyyət göstəricilərinin yaxşılaşdırılması üçün PageRank alqoritminin ümumiləşmiş variantı təklif edilmişdir;
 • Veb-səhifələrin ranqının hesablanması üçün optimallaşma modeli və qarışqa alqoritmi təklif edilmişdir;
 • Qeyri-bircins kompüter şəbəkəsində qeyri-bircins məsələlərin optimal paylanması üçün riyazi model təklif edilmiş və onun neyron şəbəkədə həll alqoritmi işlənmişdir;
 • Qeyri-bircins kompüter şəbəkəsində qeyri-bircins məsələlərin optimal paylanması üçün genetik alqoritm işlənmişdir;
 • Korteveqa - de Friz - Bürgers tənliyi üçün qarışıq məsələnin neyron şəbəkədə həll alqoritmi təklif edilmişdir;
 • Model xətti proqramlaşdırma məsələsinin neyron şəbəkədə həlli üçün yeni alqoritm təklif edilmişdir;
 • CDN şəbəkələrdə veb-serverlərin və kontentlərin optimal yerləşdirilməsi üçün riyazi model təklif edilmiş və onun həlli üçün neyron şəbəkənin sintezi alqoritmi təklif edilmişdir;
 • CDN serverlərin qlobal şəbəkə qovşaqlarında optimal yerləşdirilməsi üçün riyazi model təklif edilmiş və onun həlli üçün genetik alqoritm işlənmişdir;
 • CDN şəbəkələrdə sorğuların optimal paylanması üçün riyazi model təklif edilmişdir;
 • Loq-fayllar əsasında veb-istifadəçilərin aktivliyinin öyrənilməsi və maraq dairəsinin avtomatik identifikasiyası üçün modellər və alqoritmlər təklif etmişdir;
 • Alternativlərin çoxmeyarlı qiymətləndirilməsi üçün VİKOR metodunun yeni variantı təklif edilmişdir.
Mədəniyyət kanalı, "Elm və İnnovasiya" verilişi, (60-cı buraxılış)
Xİdmətlər
İŞ FƏALİYYƏTİNİZƏ BİZİMLƏ BAŞLAYIN!
Ətraflı
BİZİM YARADICI VƏ ÖZÜNƏMƏXSUS İDEYALARIMIZA ETİBAR EDİN!
Ətraflı
ƏLVERİŞLİ QİYMƏTLƏRƏ KEYFiYYƏTLİ VƏ RƏNGARƏNG NƏŞRİYYAT İŞLƏRİ!
Ətraflı
İT BİLİKLƏRİNİZİ İNKİŞAF ETDİRƏRƏK KARYERANIZI DƏYİŞİN!
Ətraflı
ZƏNGİN E-KİTABXANA XİDMƏTLƏRİ!
Ətraflı
ELMİ JURNALLAR