Azərbaycan Respublikasında texnika elmləri üzrə dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən elmi nəşrlərin siyahısı

 

Elmi nəşrlərin adı Nəşr orqanı və ya təşkilat
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA
2 AMEA –nın Xəbərləri. Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası. İnformatika və idarəetmə problemləri buraxılışı (informatika və idarəetmə üzrə)  AMEA
3 Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Elmi əsərləri (kənd təsərrüfatının mexanikləşdirilməsi, elektrikləşdirilməsi və texniki xidməti sahələri üzrə)  Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
4 Nəzəri və Tətbiqi Mexanika Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
5 Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin Elmi əsərləri Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
6 AMEA Gəncə Bölməsi. Xəbərlər Məcmuəsi  AMEA Gəncə Bölməsi 
7 Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərinin Xəbərləri  Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 
8 Azərbaycan Neft Təsərrüfatı  Azərbaycan Neft Təsərrüfatı 
9 Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyinin Xəbərləri Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyi
10 Elmi Əsərlər  Azərbaycan Texniki Universiteti
11 Maşınşünaslıq  Azərbaycan Texniki Universiteti
12 Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Əsərləri Milli Aviasiya Akademiyası
13 Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Məcmuələri Milli Aviasiya Akademiyası
14 Проблемы энергетики AMEA Fizika İnstitutu, “Azərenerji” ASC Azərbaycan Elmi Tədqiqat və Layihə Axtarış Energetika İnstitutu 
15 Sumqayıt Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərlər Sumqayıt Dövlət Universiteti
16 Neft Kimyası və Neft Emalı Prosesləri AMEA Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu
17 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası  Bakı Dövlət Universiteti
18 Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi. Elmi Əsərlər Məcmuəsi  Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi
19 Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının Elmi Əsərləri Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası
20 Экоэнергетика Международная Экоэнергетическая Академия
21 Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının Xəbərləri “Azərbaycan Mühəndislik Akademiyası” İctimai Birliyi
22 AMEA-nın Xəbərləri. Elm və innovasiya seriyası  AMEA
23 İpək Yolu (nəqliyyat üzrə)  Azərbaycan Universiteti
24 Azərbaycan Aqrar Elmi Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
25 İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri  AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu
26 İnformasiya Texnologiyaları Problemləri  AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu
27 Elmi Əsərlər Аzərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti “Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutu 
28 Applied and Computational Mathematics AMEA, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti Tətbiqi Riyaziyyat İnstitutu
29 Elmi Əsərlər (kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq ixtisası üzrə)  AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanası
30 Kitabxanaşünaslıq və Biblioqrafiya (kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq ixtisası üzrə)  Bakı Dövlət Universiteti
31 Kitabşünaslıq və Nəşriyyat İşi (kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq ixtisası üzrə)  Bakı Dövlət Universiteti
32 Elmi Əsərlər  Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti “Neftin, Qazın Geotexnoloji Problemləri və Kimya” Elmi Tədqiqat İnstitutu 
33 Elmi Əsərlər Toplusu  “Azərenerji” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 
34 Kitabxanaşünaslıq və informasiya (elmi-nəzəri və praktiki jurnal)  Professor A. A. Xələfov 
35 Journal of Qafqaz University. Mechanics and Industrial Engineering  Qafqaz Universiteti 
36 Ekologiya və Su Təsərrüfatı

AMUİ, AzETH, Eroziya-suvarma Elmi-Tədqiqat İnstitutu, Su Kanal Elmi-Tədqiqat və Layihə İnstitutu

 37  Azərbaycanda İnşaat və Memarlıq Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi, Azərbaycan İnşaat və Memarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu
 38  Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
 39  Gənc Tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
 40  Su problemləri: Elm və Texnologiyalar «Azərsu» Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
 41  Elmi Xəbərlər Məcmuəsi  Azərbaycan Texnologiya Universiteti
 42  Jouрнal of Baku Engineering University. Mathematics and Computer Science Bakı Mühəndislik Universiteti
43

Jouрнal of Baku Engineering University. Mechanics and
Industrial Engineering

Bakı Mühəndislik Universiteti
44

«Elmi Əsərlər» jurnalı, (kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq ixtisası üzrə) 

AMEA Əlyazmalar İnstitutu

 

Azərbaycan Respublikasında dissertasiyaların əsas nəticələrinindərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrlərə əlavə:

1. Beynəlxalq elmi ictimaiyyət tərəfindən birmənalı şəkildə nüfuzlu hesab edilən xarici elmi jurnallar.

              Qeyd: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası Web of Science bazasının üç sitatqətirmə sistemindən hər hansı birinə daxil olan jurnalları birmənalı şəkildə nüfuzlu xarici elmi jurnallar hesab edir: 

                - Dəqiq, təbiət  və texniki elmlər üzrə;

                - Sosial elmlər üzrə baza;

                - İncəsənət və humanitar elmlər üzrə baza.

 2. Gənc tədqiqatçıların AMEA və Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təşkil olunmuş respublika elmi konfransların  materialları.

 3. Beynəlxalq və respublika miqyaslı simpozium, elmi konfrans və digər mühüm elmi tədbirlərin materialları.

İŞ FƏALİYYƏTİNİZƏ BİZİMLƏ BAŞLAYIN!
Ətraflı
BİZİM YARADICI VƏ ÖZÜNƏMƏXSUS İDEYALARIMIZA ETİBAR EDİN!
Ətraflı
ƏLVERİŞLİ QİYMƏTLƏRƏ KEYFiYYƏTLİ VƏ RƏNGARƏNG NƏŞRİYYAT İŞLƏRİ!
Ətraflı
İT BİLİKLƏRİNİZİ İNKİŞAF ETDİRƏRƏK KARYERANIZI DƏYİŞİN!
Ətraflı
ZƏNGİN E-KİTABXANA XİDMƏTLƏRİ!
Ətraflı