sa sa sa

P R O Q R A M I

 

 1. Sistem, onun tərifi, təsnifat əlamətləri, əsas xassələri. Süni və təbii sistemlər. Böyük və mürəkkəb sistemlər
 2. Sistemli yanaşmanın əsas mahiyyəti
 3. Sistemli analizin obyektləri
 4. Sistemin dekompozisiyası və sintezi
 5. Dekompozisiya prosesinin alqoritmləşdirilməsi. Aqreqatlaşmanın növləri.
 6. Xətti cəbr. Qrup, halqa, meydan anlayışları, onların əsas xassələri.
 7. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistikanın əsas anlayışları. Ehtimal fəzası. Şərti və ehtimal, asılı olmayan hadisələr ardıcıllığı. Təsadüfi kəmiyyətlər və onların xarakteristikaları.
 8. Riyazi statistikanın əsas məsələləri, nöqtəvi qiymətləndirmə, inam intervalının qurulması, statistik hipotezlərin fərqləndirilməsi.
 9. Qraflar və orqraflar. Qraflar üzərində alqoritmik məsələlər, sonlu avtomatlar, avtomatın keçid qrafı.
 10. İnformasiya nəzəriyyəsi. İnformasiya anlayışı, entropiya, şərti entropiya. Kodlaşdırma, optimal kodlaşdırma, xətti kodlar, Xemminq kodu və s.
 11. İdarəetmənin əsas anlayışları, mahiyyəti, göstəriciləri və meyarları.
 12. İdarəetmə obyektləri
 13. İdarəetmənin məqsədi və funksiyaları.
 14. İdarəetmədə qərarlarının qəbulu
 15. İdarəetmə sistemləri və onların strukturu
 16. İdarəetmədə istifadə olunan riyazi metodlar: optimallaşdırma məsələləri, xətti və dinamiki proqramlaşdırma, şəbəkə qrafikləri.
 17. Müasir kompüter texnikası. Kompüterlərin təsnifatı. Müasir fərdi kompüterlərin arxitekturası, əsas modelləri, qurğuları və xarakteristikaları. Multimediya vasitələri.
 18. Kompüterlərin proqram təminatı. Sistem və tətbiqi proqram təminatı.
 19. Əməliyyat sistemləri, texniki xidmət proqramları, servis proqramları, proqramlaşdırma sistemləri.
 20. Mətn və cədvəl prosessorları. Qrafik redaktorlar.
 21. Riyazi proqram paketləri.
 22. Müasir proqramlaşdırma texnologiyaları. Struktur proqramlaşdırma. Funksional və məntiqi proqramlaşdırma. Obyekt-yönlü proqramlaşdırma. Vizual proqramlaşdırma.
 23. Verilənlər bazaları. Verilənlər bazası konsepsiyası. Verilənlər bazasının yaradılma mərhələləri. Verilənlərin modelləri. Relyasiya modeli. Verilənlər bazası idarəetmə sistemi(VBİS).
 24. Kompüter şəbəkələri. Şəbəkə topologiyaları və protokolları. Lokal və qlobal şəbəkələr və onların proqram tıminatı.
 25. İnternet şəbəkəsi: arxitekturası, xidmətləri, mübadilə protokolları, ünvanlaşdırma. İnternet-bələdçi poqramlar. İnternet-də informasiya axtarışı.
 26. İnformasiya sistemlərinin inkişafı. Korporativ informasiya sistemləri.
 27. İnformasiyanın mühafizəsi problemi və onun həll yolları.
 28. İnformasiya sistemlərinin layihələndirilməsi. Layihələndirmənin əsas mərhələləri və onların xarakteristikaları
 29. Süni intellekt texnologiyaları. İntellektual informasiya sistemləri, ekspert sistemləri, surətlərin tanınması sistemləri. Biliklərin təsviri üsulları. Məntiqi çıxarış.

 

    ƏDƏBİYYAT

   

 1. Артамонов Б.Н. и др. Основы современных компьютерных технологий. –С.-П.: «Корона принт», 1998.
 2. Баранов В.В., Колянов Г.Н. и др. Автоматизация управления предприятием. –М.: «Инфра-М», 2000.
 3. Дейт К.Введение в системы баз данных. 6-е изд.-Киев: Диалектика, 1998.
 4. Информатика. Учебник под ред. Н.Б.Макаровой. –М., 1999.
 5. Информатика. Базовый курс. Под ред.С.В.Симоновича. - С.-П. «Питер», 2001.
 6. Кунц Г., О’Доннел С. Управление: системный и ситуационный анализ управленческих функций.-М.:Прогресс, 1981.
 7. Kərimov S.Q. Avtomatlaşdırılmış informasiya sistemləri . - Bakı: Elm, 1989.
 8. Kərimov S.Q. İnformasiya sistemləri və verilənlər bazaları. – Bakı: Elm, 1999.
 9. Kərimov S.Q., Həbibullayev S.B., İbrahimzadə T.Y. İnformatika. - Bakı, 2002.
 10. Лоскутов В.И. Основы современной техники управления.-М.: «Экономика», 1973.
 11. Моисеев Н.Н., Иванилов Ю.П., Столярова Е.М. Методы оптимизации.-М.: «Наука», 1978.
 12. Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.П. Введение в системный анализ.-М.: «Высшая школа», 1989.
 13. Съедин С.И. Основы управления. –М.: РНО, 1996.
 14. Уинстон П. Искусственный интеллект. - М.: «Мир», 1980.
 15. Уотерман Д. Руководство по экспертным системам. –М.: «Мир», 1989.
 16. Ханенко Б.Н. Информационные системы. - Ленинград: «Машиностроение», 1988.

 

26 İyun - Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri Günüdür
Xİdmətlər
İŞ FƏALİYYƏTİNİZƏ BİZİMLƏ BAŞLAYIN!
Ətraflı
BİZİM YARADICI VƏ ÖZÜNƏMƏXSUS İDEYALARIMIZA ETİBAR EDİN!
Ətraflı
ƏLVERİŞLİ QİYMƏTLƏRƏ KEYFiYYƏTLİ VƏ RƏNGARƏNG NƏŞRİYYAT İŞLƏRİ!
Ətraflı
İT BİLİKLƏRİNİZİ İNKİŞAF ETDİRƏRƏK KARYERANIZI DƏYİŞİN!
Ətraflı
ZƏNGİN E-KİTABXANA XİDMƏTLƏRİ!
Ətraflı
"İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI"
NƏŞRİYYATI
ELMİ JURNALLAR
İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN
İZAHLI LÜĞƏTİ
İnformatika Terminlərinin İzahlı Lüğəti