sa sa sa

 P R O Q R A M I

 

 1. Kompüterin əsas qurğuları və onların təyinatı. Prosessorun işi. Fərdi kompüterin əsas qurğuları
 2. Proqramlaşdırma texnologiyaları. Struktur proqramlaşdırma. Funksional və məntiqi proqramlaşdırma.
 3. Obyektyönlü proqramlaşdırma. Vizual proqramlaşdırma.
 4. Verilənlər bazaları. Verilənlər bazası konsepsiyası.
 5. Verilənlər bazasının yaradılma mərhələləri.
 6. Verilənlərin modelləri. Relyasiya modeli.
 7. Verilənlər bazasının idarəetmə sistemi (VBİS). Müasir fərdi kompüterlər üçün VBİS-lər.
 8. Kompüter şəbəkələri. Şəbəkə topologiyaları və protokolları.
 9. Lokal və qlobal şəbəkələr və onların proqram təminatı.
 10.  İnternet şəbəkəsi: arxitekturası, xidmətləri, şəbəkə protokolları, ünvanlaşdırma. İnternetdə informasiya axtarışı.
 11. İnformasiya texnologiyalarının və sistemlərinin təsnifatı.
 12. İnformasiya sisteminin arxitekturası. Lokal və paylanmış sistemlər.
 13. Korporativ informasiya sistemləri.
 14. İnformasiya sistemlərinin layihələndirilməsi.
 15. İnformasiya təhlükəsizliyi anlayışı. İnformasiya təhlükəsizliyinin əsas aspektləri 
 16. Konfidensial informasiya və onun növləri. Dövlət sirri.
 17. İnformasiya təhlükəsizliyi üzrə qanunvericilik tədbirləri. İnformasiya təhlükəsizliyi siyasəti. 
 18. Zərərli proqramların təsnifatı və yayılma üsulları. Antivirusların iş prinsipləri. 
 19. Elektron imza
 20. İntellektual informasiya texnologiyaları.
 21. Biliklərin təsviri üsulları.
 22. Biliklər bazası. Ekspert sistemləri.
 23. Alqoritmləşdirmənin əsasları. Alqoritm və onun əsas xassələri.
 24. Alqoritmin təsviri üsulları. Verilənlərin strukturu.
 25. Proqram təminatının yaradılması texnologiyaları
 26. Veb-proqramlaşdırma.
 27. Bulud texnologiyaları.
 28. Proqram mühəndisliyi. Proqram mühəndisliyinin üsul və vasitələri. Proqram layihəsinin idarə edilməsi
 29. Proqram təminatına qoyulan tələblər. Proqram təminatının layihələndirilməsi və modelləşdirilməsi.
 30. Proqram təminatının keyfiyyəti və testləşdirmə.
 31. İnformasiya sistemlərinin idarə olunması. İnformasiya sistemlərinin təhlükəsizliyi və etibarlılığı.
 32. Riyazi modelləşdirmə.
 33. Analitik modelləşdirmə üsulları. İmitasiya modelləşdirmə üsulları.
 34. Verilənlərin intellektual analizi. Soft kompütinq.
 35. Süni intellekt sistemləri.
 36. Kompüter qrafikası və vizuallaşdırma.
 37. Kompüter animasiyası. Multimedia texnologiyaları.
 38. İnsan-kompüter qarşılıqlı əlaqəsi. Biometriya.
 39. Elektron dövlət konsepsiyası.

 

 ƏDƏBİYYAT

  

 1. Kərimov S.Q., Həbibullayev S.B., İbrahimzadə T.İ.  İnformatika. Ali məktəblər üçün dərslik. Bakı, 2009. 436 səh.
 2.  Kərimov S., Sərdarov Y. Kompyuter elminin nəzəri əsasları, Bakı, 2009, 290 səh.
 3. Kərimov S.Q. İdarəetmənin informasiya texnologiyaları və korporativ informasiya sistemləri, Bakı, 2010, 426 səh.
 4. Əliyev A.Y. İnformatika və proqramlaşdırma. Bakı, Mütərcim, 2008.
 5. Алехина Г. В. Информатика. Базовый курс : учебное пособие / Под ред. Г. В. Алехиной. - 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Маркет ДС Корпорейшн, 2010. - 731 с.
 6. Васильков А. В. Информационные системы и их безопасность / А. В. Васильков, А. А. Васильков, И. А. Васильков М.: Форум, 2010. - 525 с.
 7. Гуда А. Н. Информатика. Общий курс : учебник / А. Н. Гуда, М. А. Бута-кова, Н. М. Нечитайло, А. В. Чернов ; под общ. ред. В. И. Колесникова. - 4-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация Дашков и К, 2011. - 399 с.
 8. Информатика. Базовый курс / Под ред. С. В. Симоновича. - 2-е изд. - СПб.: Питер, 2011. - 639 с.
 9. Информационные технологии / Под ред. Трофимова В.В. - М.: Высшее образование, 2011. - 632 с.
 10. Макарова Н. В. Информатика и информационно-коммуникационные технологии.- СПб.: Питер, 2011. - 224 с.
 11. Немцова Т. И., Назарова Ю. В. Практикум по информатике: Учебное пособие / Т. И. Немцова, Ю. В. Назарова. – М.: ИНФРА-М, 2011. 320 с.
 12. Романова Ю.Д. Информатика и информационные технологии : учебное пособие / Под ред. Ю. Д. Романовой. - 5-е изд., испр. и доп. М.: Эксмо, 2011. - 704 с.
 13. Системы искусственного интеллекта и нейронные сети // Экономическая информатика / Под ред. П.В. Конюховского СПб.: Питер, 2010. – 509-546.
 14. Титоренко Г. А. Информационные системы и технологии управления : учебник / Под ред. Г. А. Титоренко. - М.: ЮНИТИ, 2010. - 591 с.
 15. Угринович Н. Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень / Н. Д. Угрино-вич. - 5-е изд. - М.: БИНОМ, 2010. - 212 с.
 16. Федотова Е. Л. Информатика : курс лекций / Е. Л. Федотова, А. А. Федо-тов – М.: Форум, 2011. - 479 с.
 17. Чипига А. Ф. Информационная безопасность автоматизированных систем / А. Ф. Чипига - М.: Гелиос АРВ, 2010. - 335 с.
 18. Шаньгин В. Ф. Комплексная защита информации в корпоративных системах / В. Ф. Шаньгин - М.: Форум, 2010. - 591 с.
 19. Гайдамакин Н.А. Автоматизированные информационные системы, базы и банки данных. Вводный курс: Учебное пособие. М.: Гелиос АРВ, 2002, 368 с.
 20. Дюк В.А. Самойленко А.П., Data Mining. Учебное купс (+СД). − СПб. Питер. 2001, 368 с
 21. Мамедова М.Г. Принятие решений на основе баз знаний с нечеткой реляционной структурой. Баку, Элм, 1997, 296с.
 22. Статистические и динамические экспертные системы / Э.В.Попов, И.Б.Фоминых и др. М.: Финансы и статистика. 1996.
 23. Чикул В.М. Основы искусственного интеллекта. М.: Диалог МГУ, 2000.
 24. Чубукова И.А Data Mining. Учебное пособие для ВУЗов, ИНТУИТ.РУ, Бином.Лаборатория знаний, ЛБЗ, Интернет-Университет Информационных Технологий; 2008 г.; 1000; 382 с.
 25.  Pierre Audibert, Mathematics for Informatics and Computer Science, Wiley Publishing, 2010, 915 p.
 26.  Safeeullah Soomro, Engineering the Computer Science and IT, InTech publishing,  2009, 514 p.
 27.  Ivanyi A. Algorithms of informatics, Vol.1: Foundations, 2007, 579 p.
 28.  Tsau Young Lin, Ying Xie, Anita Wasilewska, Churn-Jung Liau. Data Mining: Foundations and Practice, Springer Publishing, 2008, 578 p. 

 

26 fevral- Xocalı soyqırımı günüdür
Xİdmətlər
İŞ FƏALİYYƏTİNİZƏ BİZİMLƏ BAŞLAYIN!
Ətraflı
BİZİM YARADICI VƏ ÖZÜNƏMƏXSUS İDEYALARIMIZA ETİBAR EDİN!
Ətraflı
ƏLVERİŞLİ QİYMƏTLƏRƏ KEYFiYYƏTLİ VƏ RƏNGARƏNG NƏŞRİYYAT İŞLƏRİ!
Ətraflı
İT BİLİKLƏRİNİZİ İNKİŞAF ETDİRƏRƏK KARYERANIZI DƏYİŞİN!
Ətraflı
ZƏNGİN E-KİTABXANA XİDMƏTLƏRİ!
Ətraflı
"İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI"
NƏŞRİYYATI
ELMİ JURNALLAR
İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN
İZAHLI LÜĞƏTİ
İnformatika Terminlərinin İzahlı Lüğəti