sa sa sa
     

 

                                                                                                                                                                                    

Ümumi məlumat

 • Rasim Məhəmməd oğlu Əliquliyev 20 yanvar 1958-ci ildə Azərbaycan Respublikası Bərdə rayonunda anadan olmuşdur.
 • 1979-cu ildə Ç. İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutunun (indiki Azərbaycan texniki Universiteti) "Avtomatika və hesablama texnikası" fakültəsini "Elektron hesablama maşınları" ixtisası üzrə bitirmişdir.
 • 1979-1986-cı illərdə Azərbaycan Elmlər Akademiyası (AEA) Kibernetika İnstitutunda mühəndis, böyük mühəndis, komsomol katibi vəzifələrində çalışmış və aspiranturada təhsil almışdır.
 • 1986-cı ildə AEA Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə Sistemləri Şöbəsinə köçürülmüş: böyük mühəndis, aparıcı mühəndis, "Respublika hesablama mərkəzləri və verilənlərin ötürülməsi şəbəkəsi" layihəsinin baş mühəndisi, təşkilatın baş mühəndisi – direktor müavini vəzifələrində işləmişdir.
 • 2002-ci ildən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA) İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun direktorudur.
 • Texnika elmləri doktoru, professor, AMEA-nın həqiqi üzvüdür.
 • 2013-2019-cu illərdə AMEA-nın akademik-katibi işləmişdir.
 • 2019-cu ildə AMEA-nın vitse-prezidenti seçilmişdir.
 • Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə 2009-cu ildə "Tərəqqi" medalı ilə təltif olunmuşdur.
 • 2019-cu ildə “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi (1918-2018)” yubiley medalı ilə təltif olunmuşdur.
 • Ailəlidir: 1 qızı və 1 oğlu var.
 
     Əlaqə məlumatları:
 
Xidməti tel.: (994 12) 5390167
Fax: (994 12) 5396121
Mobil tel.: (994 50) 2156432
Elektron poçtu: director@iit.science.azrasim@science.azr.alguliev@gmail.comvice-president@science.az 
 
Ünvan: Az1141, Bakı şəh., B.Vahabzadə küç. 9A, AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu
 

 Əvvələ

 

 Elmi-nəzəri fəaliyyəti

 • 1985-90-cı illərdə SSRİ EA İnformasiyanın Ötürülməsi Problemləri İnstitutu ilə birgə yerinə yetirilən araşdırmalar çərçivəsində müdafiə olunmuş namizədlik dissertasiyasının nəticələri kimi paketlərin adaptiv marşrutlaşdırma funksiyasını həyata keçirən çoxprosessorlu kommutasiya sistemlərinin arxitektur prinsipləri, sintezi modelləri və alqoritmləri işlənilmişdir.
 • 1995-2003-cü illərdə Rusiya EA Sistem Analizi İnstitutu ilə birgə yerinə yetirilən elmi araşdırmalar nəticəsində "Kompüter şəbəkələrində informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunması modelləri və metodları" mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə olunmuşdur.
 • Doktorluq dissertasiyasının elmi nəticələri kimi:
 • Milli (korporativ) informasiya təhlükəsizliyi sisteminin formalaşma konsepsiyası və reallaşdırılması üçün bir sıra yanaşmalar təklif olunmuşdur;
 • Korporativ şəbəkələrin informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunmasını həyata keçirən paylanmış strukturlu, funksional modullardan ibarət adaptiv sistemlərin sintezi üçün elmi-metodoloji əsaslar, arxitektur prinsiplər, modellər və alqoritmlər işlənmişdir;
 • Açıq kompüter şəbəkəsi mühitində korporativ istifadəçilər qrupunun informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunma səviyyəsinin yüksəldilməsi məqsədi ilə dəyişən strukturlu (xameleon) virtual xüsusi şəbəkələrin qurulmasının (generasiyasının) konseptual əsasları işlənilmiş, onların sintezi üçün modellər və metodlar təklif olunmuşdur;
 • Kompüter sistemlərinə və şəbəkələrinə olan müxtəlif təbiətli təhlükələrlə mübarizə metodları və alqoritmləri işlənilmişdir;
 • Virtual xüsusi şəbəkələrin paylanmış autentifikasiya siteminin optimal strukturunun seçilməsi və sıradan çıxmalara dayanıqlığını təmin edən model və alqoritmlər işlənilmişdir.
 • Əldə olunmuş bir sıra elmi nəticələr son zamanlar şəbəkə resurslarının virtuallaşdırılması problemlərinin həlli istiqamətində geniş araşdırılan Cloud və SDN texnologiyalarının elmi-nəzəri əsaslarının işlənilməsi və inkişafı üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
 • 1997-ci ildə AEA İnformasiya-Telekommunikasiya Elmi Mərkəzində (İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun sələfi) "İnformasiya təhlükəsizliyi problemləri" şöbəsini təşkil edərək ona rəhbərlik etmişdir.
 • 2007-ci ildə isə AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunda "İnformasiya cəmiyyəti problemləri" şöbəsini yaradaraq ona rəhbərlik edir.
 • Müxtəlif təyinatlı spamlarla milli, korporativ və fərdi səviyyələrdə mübarizə aparmağa imkan verən xüsusi intellektual şəbəkənin sintezi üçün arxitektur prinsiplər və metodlar təklif olunmuşdur.
 • İnternet şəbəkəsi platformasında paylanmış hesablama mühitlərinin (cloud servislər) sintezi və CDN texnologiyasının köməyi ilə dinamiki formalaşan intellektual kontent serverlər şəbəkəsinin layihəsi üçün model və alqoritmlər işlənilmişdir.
 • Elektron kommersiya sistemlərinin sintezi məqsədi ilə müştərilərin təsnifatı, serverlərin və onlara məxsus resursların, biznes informasiyaların optimal paylanması üçün model və alqoritmlər təklif olunmuşdur.
 • Mətn tipli verilənlərin, həmçinin ifrat böyük həcmli məlumatların (Big Data) intellektual analizi, referatlaşdırılması, təsnifatı və klasterizasiyası (Data Mining) problemlərinin həlli məqsədi ilə bir sıra modellər, metodlar və alqoritmlər işlənmişdir.
 • İnternet mühitində informasiya axtarışı sistemlərinin keyfiyyət göstəricilərinin yaxşılaşdırılması üçün optimallaşdırma modelləri və alqoritmləri, həmçinin PageRank alqoritmi və onun modifikasiyalarının ümumiləşməsi təklif edilmişdir.
 • Elektron dövlət mühitində sosial şəbəkələrin araşdırılması və analizi, sirlərin mühafizəsi, proseslərin monitorinqi və qiymətləndirilməsi, on-line mühitdə cəmiyyətin idarə edilməsi, təhlükəsizliyinin təmin olunması, fərdi məlumatların intellektual analizi üçün bir sıra yanaşmalar və metodlar işlənilmişdir.
 • İnformasiya cəmiyyətinin formalaşması, onun müxtəlif seqmentləri (e-elm, e-təhsil və s.) və aspektləri (informasiya mədəniyyəti, informasiya iqtisadiyyatı və s.) üzrə multidistiplinar araşdırmalar aparılmış, bir sıra konseptual yanaşmalar və təkliflər irəli sürülmüşdür.
 • On-line mühitdə müxtəlif əlamətlərə görə sosial şəbəkələrin aşkarlanması və analizi üçün bir sıra yanaşmalar və modellər təklif olunmuşdur.
 • Virtual məkanda informasiya müharibəsi əlamətlərinin (təzahürlərinin) aşkarlanması üçün bir sıra metodlar və alqoritmlər işlənmişdir.
 • Ad hoc və sensor şəbəkələrinin səmərəlilik göstəricilərinin yaxşılaşdırılması üçün modellər və alqoritmlər təklif olunmuşdur.
 • Müntəzəm olaraq informasiya texnologiyaları, kompüter elmləri sahəsində beynəlxalq səviyyədə tədqiq olunan aktual elmi-nəzəri problemlərin identifikasiyası və ölkəyə transformasiyası istiqamətində məqsədyönlü fəaliyyət göstərir.
 • 2007-ci ildə "İnformatika" ixtisası üzrə AMEA-nın müxbir üzvü seçilmişdir.
 • İnstitutun "İnformasiya cəmiyyəti və texnologiyalarının aktual problemləri" seminarının rəhbəridir.
 • R.Əliquliyevin rəhbərliyi altında 2 elmlər doktoru, 31 fəlsəfə doktoru hazırlanmışdır. Hazırda 8 elmlər doktoru, 15 fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə doktorant və dissertantların elmi rəhbəri və məsləhətçisidir.


Əvvələ

 

Elmi-praktiki və innovativ fəaliyyəti

 • Keçən əsrin 80-90-cı illərində "Azərbaycan" Respublika Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə Sisteminin yaradılması" proqramı çərçivəsində Respublika hesablama mərkəzləri və verilənlərin ötürülməsi şəbəkəsinin layihələndirilməsi işlərində yaxından iştirak etmişdir.
 • Ölkənin müdafiə qüdrətinin yüksəldilməsinə xidmət edən bir sıra strateji əhəmiyyətli, elmi tutumlu mürəkkəb texniki sistemlərin layihələndirilməsi, milli innovativ məhsulların hazırlanması və tətbiqi işlərində yaxından iştirak etmişdir.
 • Respublika miqyasında bir sıra strateji əhəmiyyətli layihələrin həyata keçirilməsində, İnternetin milli infrastrukturunun formalaşması və inkişafının təmini işlərində yaxından iştirak edir.
 • NATO-nun dəstəyi ilə Respublikanın elmi-tədqiqat və ali təhsil müəssisələrinin Beynəlxalq İnternet şəbəkəsinə çıxışını təmin edən "Virtual İpək Yolu" layihəsinin həyata keçirilməsi və inkişafında yaxından iştirak etmişdir.
 • Ölkədə informasiya cəmiyyətinin formalaşması sahəsində dövlət siyasətinin, bu istiqamətdə qəbul olunmuş milli strategiyalar, dövlət proqramları, fərman və qanunların qarşıya qoyduğu vəzifələrin həyata keçirilməsində yaxından iştirak edir.
 • Ölkə üzrə elektron elmin formalaşması və inkişafı istiqamətində, həmçinin onun texnoloji infrastrukturu olan AzScienceNet elm kompüter şəbəkəsinin yaradılması, təkmilləşdirilməsi, xarakteristikaları və keyfiyyət göstəricilərinin Avropa standartlarına uyğunlaşdırılması işlərində yaxından iştirak edir.
 • Avropa Birliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən GEANT Baş Assambleyasının üzvüdür.
 • AMEA-nın institut və təşkilatlarının kompüterləşdirilməsi, veb-resurslarının və müxtəlif təyinatlı informasiya sistemlərinin yaradılması, İnternet şəbəkəsinə çıxışının təmin olunması işlərində yaxından iştirak edir.
 • AzScienceNet şəbəkəsi mühitində Data Mərkəzin yaradılması və inkişafı, onun resurslarının virtuallaşdırılması, elmi müəssisələrə və alimlərə superkompüter və bulud (cloud) servislərinin göstərilməsi işlərində yaxından iştirak edir.

Əvvələ

 

Elmi-təşkilati fəaliyyəti

 • 2002-ci ildən AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun direktorudur.
 • 2013-2019-cu illərdə AMEA-nın akademik-katibi işləmişdir.
 • 2019-cu ildə AMEA-nın vitse-prezidenti seçilmişdir.
 • Respublika elmi tədqiqatların təşkili və əlaqələndirilməsi şurasının nəzdində fəaliyyət göstərən "İdarəetmə sistemləri və informatika problemləri" üzrə Problem şurasının sədr müavinidir.
 • İnformasiya texnologiyalarının aktual problemlərinə həsr olunmuş bir sıra beynəlxalq və respublika səviyyəli elmi konfransların və simpoziumların proqram və təşkilat komitələrinin üzvü, seksiyalarının rəhbəri olmuşdur.
 • Azərbaycan Riyaziyyatçılar Cəmiyyətinin vitse-prezidentidir.
 • Azərbaycan Respublikasının Beynəlxalq Elmi-Texniki və İnformasiya Mərkəzində səlahiyyətli nümayəndəsidir.

Əvvələ

 

Elmi-pedaqoji fəaliyyəti

 • Uzun müddət Azərbaycan Texniki Universiteti və Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında professor kimi pedaqoji fəaliyyət göstərərək kompüter sistemləri və şəbəkələrinin yaradılmasının nəzəri və texnoloji əsasları, informasiya cəmiyyətinin formalaşması və informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunması mövzuları üzrə bir sıra fənləri tədris etmişdir.
 • 2008-ci ildən Azərbaycanın təhsil sistemində ilk dəfə olaraq Bakı Dövlət Universitetinin "Jurnalistika" fakültəsində "İnformasiya cəmiyyətinin əsasları" fənninin tədrisinin təşəbbüskarı və bir neçə il mühazirəçisi olmuşdur.
 • Respublika üzrə fəlsəfə doktoru hazırlığı çərçivəsində "İnformatika" fənninin tədrisi məqsədilə 2002-ci ildə AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun nəzdində yaradılmış Tədris-İnnovasiya Mərkəzinin təşkilatçısıdır.
 • Təhsil Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilən islahatlar çərçivəsində ali tədris və orta ümumtəhsil məktəblərində "İnformatika" və informasiya texnologiyaları yönümlü digər fənlərin proqramlarının müasir tələblərə uyğunlaşdırılması, elektron dərsliklərin hazırlanması, terminoloji bazanın yeniləşdirilməsi işlərində yaxından iştirak edir və elmi-metodiki məsləhətlər verir.

Əvvələ

 

Elmi- ekspertiza və konsaltinq fəaliyyəti

 • İnformasiya cəmiyyəti və texnologiyaları sahəsində çoxlu sayda elmi məqalələrin rəyçisi, kitabların elmi redaktoru və dissertasiya işlərinin opponenti olmuşdur;
 • Kompüter elmləri və informatika üzrə bir sıra beynəlxalq və respublika səviyyəli elmi jurnalların dərcində yaxından iştirak edir;
 • "İnformasiya Texnologiyaları Problemləri" və "İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri" elmi jurnallarının (Azərbaycan) baş redaktorudur;
  • "International Journal of Convergence Computing" (Çin) beynəlxalq elmi jurnalının baş məsləhətçisi;
  • "Applied and Computational Mathematics" (Azərbaycan) beynəlxalq elmi jurnalının redaksiya heyətinin üzvü;
  • "Azerbaijan Journal of Mathematics" beynəlxalq elmi jurnalının redaksiya heyətinin üzvü;
  • "Телекоммуникации" (Rusiya) elmi jurnalının redaksiya heyətinin üzvü;
  • "AMEA-nın Xəbərləri" elmi jurnalının redaksiya heyətinin üzvü;
 • AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən dissertasiya şurasının sədridir.

 

Əvvələ

 

İctimai fəaliyyəti

 • Azərbaycan Milli Ensiklopediyasının redaksiya heyətinin üzvüdür
 • Dünya Azərbaycanlılarının III Qurultayında Dünya Azərbaycanlılarının Əlaqələndirmə Şurasının üzvü seçilmişdir.
 • İnformasiya Təhlükəsizliyi üzrə Koordinasiya Komissiyasının üzvüdür

Əvvələ

 

Elmi əsərləri və onların təsnifatı

       Elmi əsərlərin təsnifati

 • Elmi əsərlərin ümumi sayı: 606
 • Jurnal məqalələri: 339
  • xaricdə dərc olunan jurnal məqalələri: 213
  • respublikada dərc olunan jurnal məqalələri: 126

         Konfrans materialları: 219

  • beynəlxalq səviyyəli konfrans materialları: 164
  • respublika səviyyəli konfrans materialları: 55
 • Monoqrafiyalar: 4
 • Elmi icmallar və broşürlər: 27
 • Dərs vəsaitləri: 9
 • Lüğətlər və ensiklopediyalar: 4
 • İxtiralar və patentlər: 4
 • SCI jurnallarda çap olunan məqalələr: 32
 • Beynəlxalq elmi bazalarda (Thomson Reuters, SCOPUS, ACM, IEEE, DBLP, EBSCO, Google Scholar, INSPEC, The British Library və s.) indeksləşən jurnal və konfrans materiallarında çap olunan məqalələrin sayı: 298
 • İstinadların sayı: 2343
 • h-indeksi: 24
 • i10-indeksi:47
Elmi əsərlərin ölkələr üzrə paylanması:
Ölkələrin adı Jurnal məqalələri Konfrans materialları Kitablar İxtiralar və patentlər
Azərbaycan 121 100 42 2
Rusiya 81 55 2 2
ABŞ 44 1    
B.Britaniya 13      
Ukrayna 6 13    
Niderland 6 2    
Polşa 5 3    
Çin 10 2    
C. Koreya 2      
Misir 2      
Almaniya 2      
Sinqapur 3      
İsveçrə 2      
Gürcüstan 1 3    
Moldova 1      
Türkiyə   7    
Belarusiya   5    
Özbəkistan   5    
Fransa   1    
Macarıstan   1    
Yaponiya   2    
Malayziya 1 1    
İsrail   1    
İspaniya   3    
CAR   1    
Latviya 1      
Qazaxıstan   3    
Avstriya 1 1    
Portuqaliya   3    
Hindistan 3    
Pakistan 1      
Kanada 1      
Avstraliya 1      
Belçika 1      
Kipr 1      

  Əvvələ

 Elmi əsərləri

     Jurnal məqalələri 

        Xaricdə dərc olunan jurnal məqalələri 

 • Аббасов А.М., Алгулиев Р.М., Кольцов А.Н., Лазарев В.Г., Махмудов Ю.А., Паршенков Н.Я. Архитектурная модель сетевого уровня центра коммутации пакетов с адаптивной маршрутизацией // Препринт, ИППИ АН СССР, 1987, 48 c. (Москва)
 • Алгулиев Р.М. Анализ среднего времени доставки сообщений в локально-управляющих микропроцессорных сетях с маркерным доступом // Многопроцессорные вычислительные структуры, 1988, Выпуск 10(XIX), с.59-62. (Таганрог)
 • Алгулиев Р.М. Об одной модели оценки распределенных структур многопроцессорного центра коммутации пакетов по производительности // Многопроцессорные вычислительные структуры, 1989, Выпуск 11(ХХ), с.29-33. (Таганрог)
 • Алгулиев Р.М. Алгоритм решения одной детерминированной модели функционирования администратора безопасности при борьбе с угрозами // Препринт, ИСА РАН, 1998, 14 c. (Москва)
 • Alguliyev R.M. Method of selecting the optimal structure of a distributed authentication system in virtual private networks // Automatic Control and Computer Sciences, 1999, vol.33, no.3, pp.12-21. (USA)
 • Alguliev R.M. Mathematical model of user's identification and authentication distributed systems synthesis in virtual private networks // Elektrosvyaz, 1999, no.5, pp.26-29. (Moscow)
 • Алгулиев Р.М., Устинов Г.Н. Защита информации, каналов и объектов связи // Технологии и средства связи (ежегодный отраслевой каталог), 1999, с.147-149. (Москва)
 • Алгулиев Р.М. Алгоритм обеспечения отказоустойчивости VPN // Автоматизация проектирования, 1999, №2, с.31-35. (Москва)
 • Алгулиев Р.М., Володин А.В., Устинов Г.Н., Цибин В.В. О модели угроз информационной безопасности сетей передачи данных // Вестник связи, 1999, №7, с.32-34. (Москва)
 • Алгулиев Р.М., Володин А.В., Устинов Г.Н. Как обеспечить безопасность систем передачи данных // Технологии и средства связи (ежегодный отраслевой каталог), 1999, №4, с.90-92. (Москва)
 • Alguliyev R.M. Models of synthesis of a distributed authentication system of a virtual private reconfigurable network // Journal of Computer and Systems Sciences International, 2000, vol.39, no.2, pp.297-306. (SCI) (Moscow)
 • Alguliyev R.M. A method for ensuring the system safety of virtual private networks // Journal of Computer and Systems Sciences International, 2000, vol.39, no.3, pp.448-453. (SCI) (Moscow)
 • Alguliyev R.M., Pelipeiko V.A. Synthesis of a distributed authentification system for a virtual private network with a reconfigurable starring structure // Automatic Control and Computer Sciences, 2000, vol.34, no.2, pp.9-18. (USA)
 • Алгулиев Р.М. Модели синтеза распределенной системы аутентификации виртуальной частной сети с перестраиваемой структурой // Известия РАН, Серия: Теория и системы управления, 2000, №2, с.138-147. (SCI) (Москва)
 • Алгулиев Р.М. Метод обеспечения системной безопасности виртуальных частных сетей // Известия РАН, Серия: Теория и системы управления, 2000, №3, с.119-124. (SCI) (Москва)
 • Alguliyev R.M., Afanasyev A.P., Albertian A.N., Belevtsev A.A., Imelbayev Sh.S., Rappoport A.M. Methods of security control in information and telecommunication distributed systems // Dynamics of Non–homogeneous Systems. Proceedings of ISA RAS, 2001, vol.5, pp.139-152. (Moscow)
 • Устинов Г.Н., Алгулиев Р.М., Сердюк В.А. Автоматизация процесса восстановления работоспособности сетей передачи данных // Системы безопасности, 2001, №39(3), с.78-80. (Москва)
 • Abbasov A.M., Alguliyev R.M., Alekberov R.K. Functional-technological aspects of realization of access control tasks in corporative networks // Applied and Computational Mathematics, 2002, vol.1, no.1, pp.14-20. (SCI) (Azerbaijan)
 • Сердюк В.А., Алгулиев Р.М. Защищенность технологии Frame Relay // Системы безопасности, 2002, №3(45), с.84-87. (Москва)
 • Alguliev R.M., Aliguliyev R.M., Alekperov R.K. An approach to optimal task assignment in a distributed system // Journal of Automation and Information Sciences, 2004, vol.36, no.10, pp.51-55. (SCI) (USA)
 • Алгулиев Р.М., Имамвердиев Я.Н. Исследование алгоритмов решения задачи дискретного логарифма на эллиптических кривых // Вопросы защиты информации, 2004, №4(67), с.11-15. (Москва)
 • Алгулиев Р.М., Алыгулиев Р.М. Генетический подход к оптимальному назначению заданий в распределенной системе // Телекоммуникации, 2004, №9, с.6-11. (Москва)
 • Алгулиев Р.М., Алиев И.М., Алекперов Р.К. Об одном методе организации надежной распределенной вычислительной среды с применением мультиагентных технологий // Труды ИСА РАН. Сетевые и алгоритмические задачи распределенных вычислений, 2004, с.166-172. (Москва)
 • Алгулиев Р.М., Алыгулиев Р.М. Численное решение нелинейного дифференциального уравнения на нейронной сети // Труды ИСА РАН. Сетевые и алгоритмические задачи распределенных вычислений, 2004, с.131-141. (Москва)
 • Alguliev R.M., Aliev I.M. Selection of optimal node for assignment of peering point in autonomous systems // Automatic Control and Computer Sciences, 2004, vol.38, no.6, pp.34-41. (USA)
 • Алгулиев Р.М., Алыгулиев Р.М. Об одном нейронном алгоритме решения задачи линейного программирования // Информационные технологии, 2004, №6, с.21-24. (Москва)
 • Alguliev R.M., Alyguliev R.M. A genetic approach to quasi-optimal assignment of tasks in the distributed system // Telecommunications and Radio Engineering, 2005, vol.64, no.2, pp.97-108. (USA)
 • Alguliev R.M., Alyguliev R.M. Bagirov A.M. Global optimization in the summarization of text documents // Automatic Control and Computer Sciences, 2005, vol.39, no.6, pp.42–47. (USA)
 • Алгулиев Р.М., Алыгулиев Р.М. Решение смешанной задачи для уравнения Кортевега-де Фриза-Бюргерса на нейронной сети // Нейрокомпьютеры: разработка, применение. 2005, №6, с.9-14. (Москва)
 • Алгулиев Р.М., Алыгулиев Р.М. Быстрый генетический алгоритм решения задачи кластеризации текстовых документов // Искусственный интеллект, 2005, №3, с.698-707. (Донецк)
 • Alguliev R.M., Ragimov E.R. Fuzzy model for estimating the information security of enterprise networks // Automatic Control and Computer Sciences, 2005, vol.39, no.2, pp.55-62. (USA)
 • Алгулиев Р.М., Рагимов Э.Р. Метод оценки информационной безопасности корпоративных сетей в стадии их проектирования // Информационные технологии, 2005, №7, с.35-39. (Москва)
 • Алгулиев Р.М., Имамвердиев Я.Н. Исследование международных и национальных стандартов цифровой подписи на эллиптических кривых // Вопросы защиты информации, 2005, №2 (69), с.2-7. (Москва)
 • Алгулиев Р.М., Алиев И.М., Шарифов М.Г. Электронные издательские технологии: современное состояние и перспективы развития // Информатика и образование, 2005, №6, с.53-59. (Москва)
 • Alguliev R.M., Imamverdiev Y.N. Efficient generation of elliptic curves over extension fields // Automatic Control and Computer Sciences, 2005, vol.39, no.3, pp.54-61. (USA)
 • Алгулиев Р.М., Имамвердиев Я.Н. Быстрое скалярное умножение на эллиптических кривых для противодействия атакам на побочные каналы // Информационные технологии моделирования и управления, 2005, №2, с.191-196. (Воронеж)
 • Алгулиев Р.М., Алекперов Р.К., Алиев И.М. Архитектурно-технологические принципы создания распределенной вычислительной среды на базе корпоративных сетей // Телекоммуникации, 2005, №1, с.23-26. (Москва)
 • Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M., Sharifov M.H. Model of optimum placement of servers and web-contents in content delivery systems // Automatic Control and Computer Sciences, 2006, vol.40, no.4, pp.28-34. (USA)
 • Алгулиев Р.М., Агаев Н.Б. Принципы построения информационно-технологических систем управления транспорта газа // Информационные технологии моделирования и управления, 2006, №7, с.869-882. (Воронеж)
 • Alguliev R.M., Aliev G.M. Classification of customers of an electronic commerce system with fuzzy initial information // Automatic Control and Computer Sciences, 2006, vol.40, no.6, pp.52-57. (USA)
 • Алгулиев Р.М., Алыгулиев Р.М., Шарифов М.Г. Подход к оптимальному расположению серверов CDN в узлах глобальных сетей // Информационные технологии, 2006, №11, с.20-26. (Москва)
 • Алгулиев Р.М., Кязимов Т.Г. Математическая модель создания национальной клавиатуры // Телекоммуникации, 2006, №8, с.5-8. (Москва)
 • Алгулиев Р.М., Назирова С.А. Архитектура иерархической интеллектуальной общегосударственной системы борьбы со спамом // Информационные технологии, 2006, №8, с.32-36. (Москва)
 • Алгулиев Р.М., Касумова Р.Т., Алекперова И.Я. Об одном подходе выполнения сложных запросов на основе технологии OLAP // Информационные технологии моделирования и управления, 2006, №6, с.728-731. (Воронеж)
 • Алгулиев Р.М., Назирова С.А. Многослойная многоагентная автоматизированная система фильтрации электронной почты // Телекоммуникации, 2006, №7, с.6-10. (Москва)
 • Алигулиев Р.М., Кязимов Т.Г., Махмудова Р.Ш., Махмудова Ш.Д. Применение информационных технологий в управлении учебным центром // Телекоммуникации и информатизация образования, 2006, №3, с.92-93. (Москва)
 • Алгулиев Р.М., Шыхалиев Р.Г. Об одном методе оценки эффективности экранирования взаимоувязанных корпоративных информационных пространств // Информационные технологии моделирования и управления, 2006, №3, с.365-370. (Воронеж)
 • Алгулиев Р.М., Алыгулиев Р.М. Улучшение классификации текстовой информации определением важности предложений // Информационные технологии, 2006, №3, с.62-68. (Москва)
 • Алгулиев Р.М., Алекперов Р.К., Алиев И.М. Синтез распределенной вычислительной среды с многоуровневой иерархической архитектурой // Телекоммуникации, 2006, №3, с.21-23. (Москва)
 • Алгулиев Р.М., Рагимов Э.Р. Синтез архитектуры защищенной корпоративной сети // Телекоммуникации, 2006, №2, с.19-23. (Москва)
 • Алгулиев Р.М., Фаталиев Т.Х., Алиев Т.С. Распределенная система коллективной поддержки принятия решений // Телекоммуникации, 2006, №1, с.21-25. (Москва)
 • Алгулиев Р.М., Кязимов Т.Г. Математическая модель оптимального расположения букв алфавита на клавиатуре компьютера // Телекоммуникации и информатизация образования, 2006, №4, с.95-101. (Москва)
 • Алгулиев Р.М., Алыгулиев Р.М. Новый метод резюмирования текстовых документов и оценка результата классификации в трех аспектах // Телекоммуникации, 2006, №3. с.7-16. (Москва)
 • Alguliev R.M., Aliguliyev R.M. Experimental investigating the F-measure as similarity measure for automatic text summarization // Applied and Computational Mathematics, 2007, vol.6, no.2, pp.278-287. (SCI). (Azerbaijan)
 • Alguliev R.M., Kazimov T.H., Mahmudova S.C. Mahmudova R.S. Corporate information system “Educational Center” // International Journal of Social, Human Science and Engineering, 2007, vol.1, no.8, pp.503-507. (USA)
 • Alguliev R.M., Aliguliyev R.M. Summarization of text-based documents with a determination of latent topical sections and information-rich sentences // Automatic Control and Computer Sciences, 2007, vol.41, no.3, pp.132-140. (USA)
 • Алгулиев Р.М., Алыгулиев Р.М. Ранжирование web-страниц с использованием взаимной информации между гиперссылками // Проблемы управления, 2007, №4,с.24-29. (Москва)
 • Alguliev R.M., Aliguliyev R.M., Yusifov F.F. Automatic identification of the interests of web users // Automatic Control and Computer Sciences, 2007, vol.41, no.6, pp.320-331. (USA)
 • Алгулиев Р.М., Юсифов Ф.Ф. Методы контент-анализа информационного пространства как механизм обратной связи в э-правительстве // Информационные технологии, 2007, №8, с.64-67. (Москва)
 • Алгулиев Р.М., Алиев Г.М. Распределение ресурса сервера электронной коммерции между клиентами с учетом их поведения // Системы управления и информационные технологии, 2007, №1(27), с.57-61. (Москва)
 • Алгулиев Р.М., Фаталиев Т.Х., Агаев Б.С., Алиев Т.С. Сенсорные сети: состояние, решения и перспективы // Телекоммуникации, 2007. №4, с.27-32. (Москва)
 • Алгулиев Р.М., Алекперов Р.К. Синтез надежной многоуровневой распределенной вычислительной среды с применением мультиагентных технологий // Искусственный интеллект, 2007, №4. (Донецк)
 • Алгулиев Р.М., Махмудов Р.Ш. Многоаспектное значение государственной программы “Электронный Азербайджан” // Право и политология, 2007, №1, с.56-58. (Тбилиси)
 • Alguliev R.M., Alyguliev R.M. Automatic text documents summarization through sentences clustering // Journal of Automation and Information Sciences, 2008, vol.40, no.9, pp.53-63. (SCI) (USA)
 • Alguliyev R.M., Nazirova S.A. Multilayer and multiagent automated email filtration system // Telecommunications and Radio Engineering, 2008, vol.67, no.12, pp.1089-1095. (USA)
 • Alguliyev R.M., Abdullayev R.S. Analyses of surplus traffic load in urban infrastructure // Transport Problems, 2008, part 2, vol.3, no.4, pp.13-17. (Poland)
 • Алгулиев Р.М., Алыгулиев Р.М., Гусейнова А.А. Повышение эффективности корпоративных сетей с применением CDN-технологии // Информационные технологии, 2008, №7, с.2-9. (Москва)
 • Алгулиев Р.М., Абдуллаев Р.С. Анализ способов сокращения транспортных нагрузок на городскую инфраструктуру // Информационные технологии, 2008, №5, с.59-62. (Москва)
 • Алгулиев Р.М., Оруджов Г.Г., Сабзиев Э.Н., Панахов Н.А., Расулова Н.В., Алиева А.А. Разработка алгоритмов обнаружения и корректировки некоторых характерных ошибок векторной карты рельефа местности // Информационные технологии, 2008, №4, с.19-23. (Москва)
 • Алгулиев Р.М., Агаев Б.С., Фаталиев Т.Х., Алиев Т.С. Распределенная обработка аудиоинформации в корпоративных сетях на базе IP-телефонии // Телекоммуникации, 2008, №4, с.16-20. (Москва)
 • Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M. Evolutionary algorithm for extractive text summarization // Intelligent Information Management, 2009, vol.1, no.2, pp.128-138. (USA)
 • Alguliev R.M., Fataliev T.K., Agaev B.S., Aliev T.S. Sensor networks: the state, decisions and prospects // Telecommunications and Radio Engineering, 2009, vol.68, no.15, pp.1317-1327. (USA)
 • Alguliyev R.M., Abdullayev R.S. Research of factors influencing efficiency indicators of city transport // Transport Problems, 2009, vol.4, no.2, pp.93-99. (Poland)
 • Алгулиев Р.М., Имамвердиев Я.Н., Мусаев В.Я. Методы обнаружения живучести в биометрических системах // Вопросы защиты информации, 2009, №3(86), с.16-21. (Москва)
 • Алгулиев Р.М., Алекперов Р.К. Основные проблемы синтеза распределенных вычислительных сред на базе компьютерных сетей // Телекоммуникации, 2009, №10, с.5-9. (Москва)
 • Алгулиев Р.М., Назирова С.Х. Механизм формирования и реализации политики борьбы со спамом // Телекоммуникации, 2009, №12, с.38-43. (Москва)
 • Алгулиев Р.М., Юсифов Ф.Ф. Социальные сети как инструмент повышения эффективности механизмов государственного управления // Телекоммуникации, 2009, №9, с.25-30. (Москва)
 • Алгулиев Р.М., Ахмедова А.С. Роль информационно-коммуникационных технологий в процессе интеграции Азербайджана в евроатлантическое пространство // Закон и жизнь, 2009, №11, с.46-48. (Кишинев)
 • Алгулиев Р.М., Агаев Ф.Т., Мамедова Г.А. Методологические основы разработки стандартов ИТ-образования // Педагогическая информатика, 2009, №3, с.58-63. (Москва)
 • Алгулиев Р.М., Агаев Ф.Т., Мамедова Г.А. Методологические основы разработки стандартов ИТ-образования // Открытое образование, 2009. №6, с.86-91. (Москва)
 • Алгулиев Р.М., Агаев Ф.Т., Мамедова Г.А. Методологические основы разработки стандартов ИТ-образования // Дистанционное и виртуальное обучение, 2009, №10, с.4-11. (Москва)
 • Alguliev R.M., Aliguliyev R.M., Hajirahimova M.S. Multi-document summarization model based on integer linear programming // Intelligent Control and Automation, 2010, vol.1, no.2, pp.105-111. (USA)
 • Alguliyev R.M., Abdullayev R.S. Situations created in city transport infrastructure by drivers depending on their awareness level // Transport Problems, 2010, vol.5, no.4, pp.15-18. (Poland)
 • Alguliyev R.M., Agaev B.S., Aliev T.S., Fataliyev T.K. Distributed processing of audio information in corporate networks based on IP telephony // Telecommunications and Radio Engineering, 2010, vol.69, no.18, pp.1653-1660. (USA)
 • Alguliyev R.M., Nazhad S.H., Lotf J.J. A new survey of routing algorithms in ad hoc networks // ECS Transactions, 2010, vol.27, no.1, pp.407-411. (SCI) (China)
 • Lotf J.J., Ghazani S.H.H.N., Alguliev R.M. A new cluster-based routing protocol with maximum lifetime for wireless sensor networks // International Journal of Computer and Network Security, 2010, vol.2, no.6, pp.133-137. (Malaysiya)
 • Alguliyev R.M., Alekberova I.Y. Comparative analysis of information attacks in internet // Информационные технологии и компьютерная инженерия, 2010, №3, с.81-87. (Винница)
 • Алгулиев Р.М., Имамвердиев Я.Н., Деракшанде С.А. Пути повышения точности методов оценки рисков информационной безопасности // Информационные технологии, 2010, №12, с.6-11. (Москва)
 • Алгулиев Р.М., Имамвердиев Я.Н., Мусаев В.Я. Метод усиления безопасности биометрических систем с помощью водяных знаков // Вопросы защиты информации, 2010, №1(88), с.24-28. (Москва)
 • Алгулиев Р.М., Имамвердиев Я.Н., Деракшанде С.А. Оценка риска информационной безопасности с использованием сетей Байеса // Телекоммуникации, 2010, №6, с.30-34. (Москва)
 • Алгулиев Р.М., Набибекова Г.Ч. Архитектурные основы построения информационно-аналитической системы поддержки принятия решений в области внешней политики // Телекоммуникации, 2010, №5, с.11-15. (Москва)
 • Алгулиев Р.М., Амирасланова Р.И. Информатизация образования в Азербайджанской Республике // Информатика и образование, 2010, №11, с.111-113. (Москва)
 • Alguliev R.M., Aliguliyev R.M., Hajirahimova M.S., Mehdiyev C.A. MCMR: maximum coverage and minimum redundant text summarization model // Expert Systems with Applications, 2011, vol.38, no.12, pp.14514-14522. (SCI) (USA)
 • Alguliev R.M., Aliguliyev R.M., Ganjaliyev F.S. Investigation of the role of similarity measure and ranking algorithm in mining social networks // Journal of Information Science, 2011, vol.37, no.3, pp. 229-234. (SCI) (UK)
 • Alguliev R.M., Aliguliyev R.M., Mehdiyev C.A. Sentence selection for generic document summarization using an adaptive differential evolution algorithm // Swarm and Evolutionary Computation, 2011, vol.1, no.4, pp.213-222. (SCI) (Netherlands)
 • Alguliyev R.M., Mahmudova R.S. Structural approach to the formation of information culture of individuals // Communications in Computer and Information Science, 2011, vol.254, Part 1, pp. 29-40. (Germany)
 • Alguliev R.M., Aliguliyev R.M., Mehdiyev C.A. pSum-SaDE: a modified p-median problem and self-adaptive differential evolution algorithm for text summarization // Applied Computational Intelligence and Soft Computing, 2011, vol.2011, Article ID 351498, 13 pages. (USA)
 • Alguliev R.M., Aliguliyev R.M., Nazirova S.A. Classification of textual e-mail spam using data mining techniques // Applied Computational Intelligence and Soft Computing, 2011, vol.2011, Article ID 416308, 8 pages. (USA)
 • Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M., Ganjaliyev F.S. Extracting a heterogeneous social network of academic researchers on the web based on information retrieved from multiple sources // American Journal of Operations Research, 2011, vol.1, no.2, pp.33-38. (USA)
 • Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M., Mehdiyev C.A. An optimization model and DPSO-EDA for document summarization // International Journal of Information Technology and Computer Science, 2011, vol.3, no.5, pp.59-68. (Hong Kong)
 • Lotf J.J., Ghazani S.H., Alguliyev R.M. A new clustering algorithm by using learning automata in wireless sensor networks // Journal of Basic and Applied Scientific Research, 2011, vol.1, no.10, pp.1633-1641. (SCI) (Egypt)
 • Alguliyev R.M., Qasimova R.T. On an approach for intellectual analysis of registration data of domain names // International Journal of Ubiquitous Computing and Internationalization, 2011, vol.3, no.1, pp.27-30. (South Korea)
 • Алгулиев Р.М., Назирова С.Х. Анализ текстовых спам-сообщений с помощью методов text mining // Информационные технологии, 2011, №9 (Приложение), с.2-8. (Москва)
 • Алгулиев Р.М., Назирова С.Х. Об одном подходе к формированию и реализации политики борьбы со спамом с учетом требований прав человека // Информационные технологии, 2011, №4, с.46-50. (Москва)
 • Алгулиев Р.М., Алекперов Р.К. Социально-экологические проблемы утилизации использованных компьютеров // Информационное общество, 2011, №3, с.28-34. (Москва)
 • Алгулиев Р.М., Алиев А.Г. Некоторые аспекты формирования ИКТ-ориентированных национальных инновационных систем // Проблемы современной экономики, 2011, №4(40). (Санкт-Петербург)
 • Алгулиев Р.М., Махмудова Р.Ш. Структурный подход к формированию информационной культуры личности // Открытое образование, 2011, №4, с.64-74. (Москва)
 • Алгулиев Р.М., Махмудова Р.Ш., Махмудов Р.Ш. Вопросы защиты детей школьного возраста от интернет-зависимости // Дистанционное и виртуальное обучение, 2011, №5, с.97-107. (Москва)
 • Alguliev R.M., Aliguliyev R.M., Isazade N.R. DESAMC+DocSum: differential evolution with self-adaptive mutation and crossover parameters for multi-document summarization // Knowledge-Based Systems, 2012, vol.36, pp.21-38. (SCI) (Netherlands)
 • Alguliev R.M., Aliguliyev R.M., Hajirahimova M. S. GenDocSum+MCLR: generic document summarization based on maximum coverage and less redundancy // Expert Systems with Applications, 2012, vol.39, no.16, pp.12460-12473. (SCI) (USA)
 • Alguliev R.M., Lotf J.J., Hosseinzadeh M., Ghazani S.H. Applications of learning automata in wireless sensor networks // Procedia Technology, 2012, vol.1, pp.77-84. (Netherlands) (SCI)
 • Alguliev R.M., Aliguliyev R.M., Ganjaliyev F.S. Building a social network of research institutes from information available on the web // International Journal of Networking and Virtual Organisations, 2012, vol.11, no.1, pp.62-76. (UK)
 • Alguliev R.M., Nazirova S.A. Mechanism of antispam policy development and implementation // Telecomunications and Radio Engineering, 2012, vol.71, no.14, pp.1293-1301. (USA)
 • Alguliev R.M., Aliguliyev R.M., Ganjaliyev F.S. Aggregating edge weights in social networks on the web extracted from multiple sources with different importance degrees // Journal of Intelligent Learning Systems and Applications, 2012, vol.4, no.2, pp.154-158. (USA)
 • Alguliev R.M., Imamverdiyev Y.N., Yusifov F.F. Some conceptual views on information security of the society // Journal of Communication and Computer, 2012, vol.9, no 6, pp.644-648. (USA)
 • Ghazani S.H., Lotf J.J., Alguliyev R.M. Fuzzy network model for performance analysis of mobile ad hoc networks // Journal of Basic and Applied Scientific Research, 2012, part I, vol.2, no.3, pp.2255-2264. (SCI) (Egypt)
 • Alguliyev R.M., Nazirova S.C. Two Approaches on implementation of CBR and CRM technologies to the spam filtering problem // Journal of Information Security, 2012, vol.3, no.1, pp.11-17. (USA)
 • Alguliyev R.M., Gurbanov G. Big ambitions in rapidly changing world: Azerbaijan // The Global Information Technology Report, 2012, pp.149-159. (Geneva)
 • Алгулиев Р.М., Алыгулиев Р.М., Гянджалиев Ф.С. Извлечение социальных сетей научных исследователей в веб с использованием информации из нескольких источников // Информационные технологии, 2012, №5, с.52-57. (Москва)
 • Алгулиев Р.М., Оруджов Г.Г., Сабзиев Э.Н. Комплексирование измерений для идентификации траектории полета летательного аппарата // Мехатроника, Автоматизация, Управление, 2012, №2, с.57-60. (Москва)
 • Алгулиев Р.М., Махмудова Р.Ш. Структурный подход к формированию информационной культуры в индивидуумах // Дистанционное и виртуальное обучение, 2012, №2, с.101-119. (Москва)
 • Ghazani S.H.H.N., Alguliev R.M. A smart algorithm for QoS support in ad hoc networks // Life Science Journal, 2012, vol.9, no.3, pp.321-325. (SCI) (China)
 • Ghazani S.H.H.N., Lotf J.J., Alguliev R.M. A study on QoS models for mobile ad-hoc networks // International Journal of Modeling and Optimization, 2012, vol.2, no.5, pp.634-636. (Singapore)
 • Ghazani S.H.H.N., Alguliev R.M. Improve of DeReQ algorithm in mobile ad-hoc networks // International Journal of Modeling and Optimization, 2012, vol.2, no.6, pp.723-725. (Singapore)
 • Alguliev R.M., Aliguliyev R.M., Isazade N.R. Multiple documents summarization based on evolutionary optimization algorithm // Expert Systems with Applications, 2013, vol.40, no.5, pp.1675–1689. (SCI) (USA)
 • Alguliev R.M., Aliguliyev R.M., Isazade N.R. CDDS: constraint-driven document summarization models // Expert Systems with Applications, 2013, vol.40, no.2, pp.458-465. (SCI) (USA)
 • Alguliev R.M., Aliguliyev R.M., Isazade N.R. Formulation of document summarization as a 0–1 nonlinear programming problem // Computers & Industrial Engineering, 2013, vol.64, no.1, pp.94-102. (SCI) (UK)
 • Alguliev R.M., Aliguliyev R.M., Mehdiyev C.A. An optimization approach to automatic generic document summarization // Computational Intelligence, 2013, vol.29, no.1, pp.129-155. (SCI) (UK)
 • Alguliev R.M., Gasimova R.T. Identification of categorical registration data of domain names in data warehouse construction task // Intelligent Control and Automation, 2013, vol.4, no.2, pp.227-234. (USA)
 • Алгулиев Р.М., Махмудов Р.Ш. Интернет вещей // Информационное общество, 2013, no.3, c.42-48. (Москва)
 • Aliguliev R.M., Aliguliyev R.M., Ganjaliev F.S. Partition clustering-based method for detecting community structures in weighted social networks // International Journal of Information Processing and Management, 2013, vol.4, no.2, pp.60-72. (South Korea)
 • Alguliev R.M., Aliguliyev R.M., Isazade N.R. MR&MR-Sum: maximum relevance and minimum redundant document summarization model // International Journal of Information Technology and Decision Making, 2013, vol.12, no.3, pp.361-393. (SCI) (Singapore)
 • Alguliyev R.M., Yusifov F.F. Effective e-government management mechanisms: conceptual approaches // Universal Journal of Communications and Network, 2013, vol.1, no.2, pp.44-49. (USA)
 • Алгулиев Р.М., Пашаев А.Б., Панахов Н.А. О задаче определения пунктов для установки передающих станций цифрового телевещания // Мехатроника, Автоматизация, Управление, 2013, № 5, с.53-56. (Москва)
 • Алгулиев Р.М., Алиев А.Г. Основные направления академической и инновационной деятельности в развитии сферы икт в Азербайджане // Ukrainian Journal Ekonomist, 2013, №5, c.30-34. (Киев)
 • Alguliev R.M., Alekperov R.K. Cloud computing: modern state, problems and prospects // Telecommunications and Radio Engineering, 2013, vol.72, no.3, pp.255-266. (USA)
 • Alguliev R.M., Abdullayeva F. User profiles and identifing user behaviour in the cloud computing environment // Universal Journal of Communications and Network, 2014, vol.2, no.4, pp.63-68. (USA)
 • Alguliev R.M., Abdullayeva F. Illiegal access detection in the cloud computing environment // Journal of Information Security, 2014, vol.5, no.2, pp.65-71. (USA)
 • Алгулиев Р.М., Алыгулиев Р.М., Алекперова И.Я. Викиметрические исследования: современное состояние и перспективы // Телекоммуникации, 2014, №5, с.42-47. (Москва)
 • Alguliev R.M., Aliguliyev R.M., Alekperova I.Y. Cluster approach to the efficient use of the multimedia resources in information warfare in Wikimedia // Automatic Control and Computer Sciences, 2014, vol.48, no.2, pp.97-108. (USA)
 • Alguliyev R.M., Aliyev A.G., Shahverdiyeva R.O. The content of innovations and structural analysis of their features in the formation of information economy. Life Science Journal. 2014, vol.11, no.12, pp.119-125. (USA) http://www.lifesciencesite.com/lsj/life1112/
 • Алгулиев Р.М., Алыгулиев Р.М., Алекперова И.Я. Кластерный подход к эффективному применению мультимедийных ресурсов в информационном противостоянии в вики-среде. Автоматика и вычислительная техника. 2014, №2, с.48-63 (Рига)
 • Алгулиев Р.М., Махмудов Р.Ш. Вопросы трансформации рыночной экономики в информационном обществе. Вестник Института экономики РАН. 2014, №6, с.85-101
 • Alguliyev R.M., Mahmudova R.Sh. Information Culture Formation as The Most Promising Direction of Individual`s General Culture. International Journal Modern Education and Computer Science. 2015, no.3, pp.54-61. http://www.mecs-press.org/ijmecs/v7n3.html
 • Abdi A., Idris N., Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M. Automatic summarization assessment through a combination of semantic and syntactic information for intelligent educational systems. Information Processing and Management . 2015, vol.51,no.4, pp.340-358 (UK) (Web of Science)             http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306457315000254 .
 • Alguliyev R.M., Alakbarov R.G., Hashimov M.A. Opportunities and Perspectives of Cloud Technology for E-Government.Wulfenia Journal . 2015, vol.22, no.2, pp.412-419. http://www.multidisciplinarywulfenia.org .
 • Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M., Mahmudova R.S. An Application of a Hybrid MCDM Model for Personnel Evaluation on the Basis of Information Culture Criteria. Sylwan. 2015, vol.159, no. 1, pp.397-418.(Poland) http://sylwan.ibles.org/syl/search.php?.
 • Алгулиев Р.М., Набибекова Г.Ч. Об одном подходе к измерению интеграционных процессов между странами .Телекоммуникации. 2015, №3, с.40-48. http://www.nait.ru/journals/number.php?p_number_id=2222.
 • Alguliyev R.M., Abdullayeva F.J. Development of fuzzy risk calculation method for a dynamic federation of clouds . Intelligent Information Management. 2015, vol.7, no.4, pp.230-241. http://file.scirp.org/Html/4-8701342_58377.htm.
 • Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M., Nabibayova G.Ch. The method of measuring the integration degree of countries on the basis of international relations. International Journal of Intelligent Systems and Applications. 2015, vol. 11, pp.10-18. http://www.mecs-press.org/ijisa/v7n11.html.
 • Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M.,Mahmudova R.S. Multicriteria personnel selection by the modified fuzzy VIKOR method. The Scientific World Journal 2015, Article ID 612767, 16 pages. (USA) (Scopus ) http://www.hindawi.com/journals/tswj/2015/612767/.
 • Alguliyev R.M., Aliyev A.G. Elaboration Development Strategy and the Analysis of Trends Shaping the Information Economy in Azerbaijan on the Basis of the Experience of Foreign Countries. International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic and Management Engineering 2015,vol.9(3), pp.935-938. http://www.waset.org/publications/10000917.
 • Alguliyev R.M., Ghazani, S.H.H.N. Design and implement of light weight QoS algorithm for ad hoc networks. International Journal of Applied Engineering Research 2015, vol.10, no.17, pp.37839-37845 (India) (Scopus) http://www.ripublication.com/Volume/ijaerv10n17.htm.
 • Oranj A.M., Alguliyev R.M., Hashemi S.N., Yusifov F.F. Providing A Routing Approach With The Ability To Increase The Reliability And Lifetime Of Wireless Sensor Networks Network. MAGNT Research Report 2015, vol.3, no.6, pp.36-42. http://brisjast.com/test/.
 • Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M., Alakbarova I.Y. Extraction of hidden social networks from wiki-environment involved in information conflict. International Journal of Intelligent Systems and Applications 2016, vol.8, no.2, pp.20-27. (Hong Kong) (Scopus) http://www.mecs-press.org/ijisa/v8n2.html.
 • Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M. Modified Impact Factors. Journal of Scientometric Research. 2016, vol.5, no.3, pp.197-208. (Web of Science) http://www.jscires.org/article/176.
 • Алгулиев Р.М., Набибекова Г.Ч. Методы определения степени интеграции стран в среде электронного государства .Информационные технологии. 2017,Т 23, №5, с.351-357. http://novtex.ru/IT/it2017/number_5_annot.html#5.
 • Алгулиев Р.М., Абдуллаева С.Р. Место и задачи медиамониторинга в контексте медиаменеджмента. Вестник ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. 2017, №1, с.79-84. http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/phylolog/2017/01/2017-01-20.pdf.
 • Алгулиев Р.М., Имамвердиев Я.Н., Сухостат Л.В. Киберфизические системы: основные понятия и вопросы обеспечения безопасности . Информационные технологии. 2017,Т 23, №7, с.517-526. http://novtex.ru/IT/it2017/number_7_annot.html#7.
 • Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M., Imamverdiyev Y.N., Sukhostat L.V. An anomaly detection based on optimization. I.J. Intelligent systems and applications. 2017, vol.9, no.12, pp.87-96. (Scopus) http://www.mecs-press.org/ijisa/v9n12.html..
 • Abdi A., Idris N., Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M. Bibliometric analysis of IP&M journal (1980-2015). Journal of Scientometric Research. 2018, vol.7 no.1c, pp.54-62. (Web of Science, Scopus) https://www.jscires.org/article/223.
 • Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M., Imamverdiyev Y.N., Sukhostat L.V. An improved ensemble approach for DOS attacks detection.Radio Electronics, Computer Science, Control. 2018, no.2, pp.73-82. (Web of science, Scopus) http://ric.zntu.edu.ua/issue/archive.
 • Alguliyev R.M., Qurbanova A.M. The conceptual foundations of national terminological information system. International Journal of Education and Management Engineering (IJEME). 2018, vol. 8, no.4, pp. 19-30. http://www.mecs-press.net/ijeme/v8n4.html.
 • Alguliyev R.M., Yusifov F.F. Multi-criteria evaluation of electronic voting system security threats. Вопросы кибербезопасности. 2018, vol.3 no.27, pp.16-21. (Web of science) http://cyberrus.com/issues/.

 Əvvələ

Respublikada dərc olunan jurnal məqalələri 

 • Алгулиев Р.М., Аббасов А.М., Касумов В.А. Методы защиты данных от несанкционированного доступа // Известия АН Азербайджана: серия физико-технических и математических наук, 1994, №5-6, с.79-84.
 • Алгулиев Р.М., Алиев Г.М. Определение оптимального число серверов электронной коммерции с многоуровневой архитектурой // Известия АН Азербайджана: серия физико-технических и математических наук, 1994, №5-6, с.175-180.
 • Алгулиев Р.М., Касумов В.А., Керимов К.В. О создании Азербайджанской части сети EUROMATH: состояние и перспективы // Труды института математики и механики АНА, 1996, том. V (XIII), с.140-142
 • Аббасов А.М., Алгулиев Р.М., Фарманов Ф.А., Алиев А.И. Об архитектурных аспектах компьютерной сети Академии Наук Азербайджана, построенной по технологиям INTERNET и EARN // Известия АН Азербайджана: серия физико-технических и математических наук, 1996, том XVII, №4-5.
 • Алгулиев Р.М. О некоторых математических моделях обеспечения отказоустойчивости распределенных серверов аутентификации, функционирующих в рамках единой политики безопасности // Известия АН Азербайджана: серия физико-технических и математических наук, 1997, том XVIII, № 4-5, с.242-249.
 • Алгулиев Р.М., Аббасов А.М., Касумов В.А. Об отказоустойчивости системы службы безопасности в открытых компьютерных сетях // Труды института математики и механики АН Азербайджана, 1997, том VI(XIV), с.198-208.
 • Алгулиев Р.М. К вопросу разработки авиационных тренажеров // Бюллетень проблемных семинаров Национальной Академии Авиации, 1997, c.16-18.
 • Alguliyev R.M. Model of functioning of security administrator of providers of network service by control of security routing of messages in corporate networks // Transactions of Academy of Sciences of Azerbaijan: series of physical-technical and mathematical sciences, 1998, vol. XVIII, no.3-4, pp.220-223.
 • Алгулиев Р.М. Об одном алгоритме обнаружения угрозы при доступе в корпоративную сеть // Известия АН Азербайджана: серия физико-технических и математических наук, 1998, том XVIII, №6, c.213-216.
 • Аббасов А.М., Алгулиев Р.М. Об одном методе повышения отказоустойчивости виртуальных частных сетей // Известия АН Азербайджана: серия физико-технических и математических наук, 1998, том XVIII, №2, с.158-162.
 • Алгулиев Р.М. Об одной математической модели функционирования администратора безопасности гипотетической компьютерной сети при борьбе с угрозами // Труды института математики и механики АН Азербайджана, 1998, том IX(XVII), с.189-194.
 • Алгулиев Р.М., Аббасов А.М. Концептуальные вопросы построения виртуальных частных сетей с перестраиваемой структурой // Доклады АН Азербайджана, 1999, том LV, №1-2, с.72-83.
 • Алгулиев Р.М. Теоретико-игровая модель принятия решений администратором безопасности по борьбе с угрозами в корпоративных сетях // Доклады АН Азербайджана, 1999, том LV, №3-4, с.54-60.
 • Alguliev R.M., Imamverdiev Y.N. Architecture of adaptive intrusion detection system with the distributed structure // Reports Academy of Sciences of Azerbaijan, 2000, vol.1-3, pp.68-77.
 • Alguliyev R.M. Architectural bases of authorized access security to the corporative networks // Transactions of the National Academy of Sciences of Azerbaijan: series of physical-technical and mathematical sciences, 2000, vol.XX, no.1, pp.176-186.
 • Alguliyev R.M., Shikhaliev R.H. Neural-network modelling of firewall functioning process for detection of threats // Transactions of Academy of Sciences of Azerbaijan: series of physical-technical and mathematical sciences, 2001, vol. XXI, no.1, pp.207-212.
 • Alguliyev R.M., Kazimov T.G., Aliev A.I. The method of optimal distribution of user’s time on Intranet // Proceedings of IMM of NAS of Azerbaijan, 2001, vol. XIV(XXII), pp.145-148.
 • Əliquliyev R.M., Fətəliyev T.X. Korporativ şəbəkə mühitində elektron sənədlərin dövriyəsinin avtomatlaşdırılması sistemi // AMEA-nın Xəbərləri: fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası, 2001, cild XXI, №3, s.47-49.
 • Алгулиев Р.М., Аббасов А.М., Алиев Э.Р. Стратегия информатизации в Азербайджане // Известия АН Азербайджана: серия физико-технических и математических наук, 2001, том XXI, №2, с.3-8.
 • Алгулиев Р.М., Фаталиев Т.Х., Гаджирагимова М.Ш. К созданию корпоративной распределенной архивной системы // Известия НАН Азербайджана: серия физико-технических и математических наук, 2003, том XXIII, №3, с.143-147.
 • Əliquliyev R.M., Bağırova C.R., Nəsibov N.H. Hesablama texnikası və informatikanın əsaslarının orta təhsil sistemində tədrisinin müasir tendensiyası // Fizika-riyaziyyat və informatika tədrisi: elmi-nəzəri və metodik məcmuə, 2003, №2(164), s.61-67.
 • Алгулиев Р.М., Алиев Г. М. Управление бизнес-процессами в системе электронной коммерции // Известия АН Азербайджана: серия физико-технических и математических наук, 2004, том XXIV, №3, с.6-10.
 • Алгулиев Р.М., Алекперов Р.К., Алиев И.М. Организация распределенных вычислений в компьютерных сетях // Известия НАН Азербайджана: серия физико-технических и математических наук, 2004, том XXIV, №2, с.19-22.
 • Алгулиев Р.М., Алиев И.М., Шарифов М.Г. Создание динамически формирующихся интеллектуальных информационных фондов на основе CDN технологии // Известия НАН Азербайджана: серия физико-технических и математических наук, 2004, том XXIV, №2, с.31-34.
 • Əliquliyev R.M., Fətəliyev T.X., Əliyev T.S. Korporativ şəbəkə mühitində işləyən kollektiv qərarların qəbulunu dəstəkləyən sistem // AMEA-nın Xəbərləri: fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası, 2004, cild XXIV, №2, s.14-18.
 • Алгулиев Р.М., Алиев Г.М. Система управления взаимоотношениями с клиентами для электронной коммерции // Известия НАН Азербайджана: серия физико-технических и математических наук, 2005, том XXV, №3, с.140-145.
 • Алгулиев Р.М., Шыхалиев Р.Г. Об одном методе определения отношения доступа во взаимоувязанных корпоративных информационных пространствах // Известия НАН Азербайджана: серия физико-технических и математических наук, 2005, том XXV, №2, с.54-58.
 • Алгулиев Р.М., Рагимов Э.Р. Нечеткая многокритериальная модель выбора средств защиты информации для корпоративных сетей // Известия НАН Азербайджана: серия физико-технических и математических наук, 2005, том ХХV, №3, с.151-155.
 • Алгулиев Р.М., Фаталиев Т.Х., Гаджирагимова М.Ш. О системе контроля исполнения заданий // Известия НАН Азербайджана: серия физико-технических и математических наук, 2005, том XXV, №3, с.146-150.
 • Əliquliyev R.M., Qasımova R.T., Ələkbərova İ.Y. Qərarların qəbul edilməsini dəstəkləyən müasir konsepsiyalar haqqında //AMEA-nın Xəbərləri: fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası, 2005, cild XXV, №2, s.70-74.
 • Əliquliyev R.M., Hacırəhimova M.Ş., İsmayılova M.İ. Paylanmış verilənlər bazalarında sorğuların optimallaşdırılma metodlarının araşdırılması // AMEA-nın Xəbərləri: fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası, 2005, cild XXV, №2, s.30-35.
 • Алгулиев Р.М., Фаталиев Т.Х., Гаджирагимова М.Ш. Интеграция корпоративных систем документооборота и архива // Известия НАН Азербайджана: серия физико-технических и математических наук, 2005, том XXV, №2, с.12-17.
 • Əliquliyev R.M., Abdullayev S.H., Bababəyov R.H. Azərbaycanda informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının təhlili və elmi inkişaf perspektivləri // AMEA-nın Xəbərləri: fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası, 2005, cild XXV, №2, s.24-28.
 • Алгулиев Р.М., Оруджов Г.Г., Азизов Р.А., Азизов Э.А. Разработка системы оперативной обработки полетной информации // Azərbaycan Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Məcmuələri, 2005, cild 7, №2, s.58-70.
 • Алгулиев Р.М., Алиев Г.М. Определение оптимального числа серверов электронной коммерции с многоуровневой архитектурой // Известия НАН Азербайджана: серия физико-технических и математических наук, 2006, том XXVI, №3, с.175-180.
 • Əliquliyev R.M., Əliyev T.S., Ağayev B.S., Fətəliyev T.X. Sensor şəbəkələrinin tətbiqinin bəzi məsələləri // AMEA-nın Xəbərləri: fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası, 2006, cild XXVI, №3, s.169-174.
 • Əliquliyev R.M., Əhmədov R.Q. Azərbaycan Respublikasında aqrar informasiya fəzasinin formalaşdırılması // İqtisad elmləri: nəzəriyyə və praktika, 2006, №1-2, s.58-65.
 • Əliquliyev R.M., Fətəliyev T.X., Ağayev B.S., Əliyev T.S. Sensor şəbəkələrinin inkişaf perspektivləri // Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərinin Xəbərləri, 2006, №6, s.49-54.
 • Алгулиев Р.М., Магомедова З.Н. История развития информационного общества и Азербайджан // Азербайджан и азербайджанцы, 2006, c.33-38.
 • Əliquliyev R.M., Yusifov F.F. Web-serverlərdə toplanan statistik verilənləri analiz etməklə istifadəçi profilinin yaradılması // AMEA-nın Xəbərləri: fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası, 2007, cild XXVII, №2-3, s.144-148.
 • Əliquliyev R.M., Fətəliyev T.X. Korporativ verilənlərin saxlanılması və idarə olunması // AMEA-nın Xəbərləri: fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası, 2007, сild XXVII, №2-3, s.139-143.
 • Əliquliyev R.M., Mahmudova R.Ş. Təhsilin informasiyalaşdırılmasının bəzi konseptual məsələləri // Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Xəbərləri: pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası, 2007, №5, s.9-16.
 • Əliquliyev R.M., Ələkbərova İ.Y., Qasımova R.T. Vikipediya və onun imkanları // Azərbaycan məktəbi, 2007, №6, s.9-22.
 • Alguliyev R.M., Ahmadova A.S. Electronic state form in conditions of information society // Azerbaijan and Azerbaijanis, 2007, pp.32-34.
 • Əliquliyev R.M., Fətəliyev T.X. Elektron elmin formalaşdırılmasının bəzi məsələləri // Bakı Universitetinin Xəbərləri: fizika-riyaziyyat elmlər seriyası, 2008, №4, s.77-83.
 • Əliquliyev R.M., Mahmudova R.Ş. İnformasiya mədəniyyəti: mahiyyəti və formalaşdırılması problemləri və həlli yolları // Bakı Universitetinin Xəbərləri: sosial-siyasi elmlər seriyası, 2008, №1, s.137-145.
 • Алгулиев Р.М., Назирова С.А. Проблемы информационной экологии и пути их решения // Известия Азербайджанского Национального Аэрокосмического Агентства, 2008, том 11, №3, c.48-55.
 • Əliquliyev R.M., Mahmudova R.Ş. Təhsilin informasiyalaşdırılması və Goranboy təcrübəsi // Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, 2008, №1, s.4-10.
 • Əliquliyev R.M., Şabanova S.Ə. Fizika kursunda təlimin informasiya texnologiyalarından istifadə yolları // Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, 2008, №2, s.99-106.
 • Алгулиев Р.М., Набибекова Г.Ч. О концептуальных основах создания информационно-аналитической системы принятия решений в области внешней политики // Azərbaycan Texniki Universitetinin Xəbərləri, 2009, №1, s.3-5.
 • Əliquliyev R.M., Mahmudova R.Ş. Təhsilin təkamülü prosesində informasiya inqilablarının rolu // Azərbaycan məktəbi, 2009, №1, s.15-20.
 • Əliquliyev R.M. Dünya azərbaycanlıları və virtual məkan: problemlər və həlli yolları // Dirçəliş XXI əsr, 2009, №133-134, s.330-339.
 • Əliquliyev R.M., Musayev V.Y. Üçölçülü sifət eyniləşdirmə metodlarının müqayisəli analizi // Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyinin Xəbərləri, 2009, №3(12), s.35-43.
 • Əliquliyev R.M., Qurbanova Ə.M. Virtual məkanda Azərbaycan dilinin problemləri və həlli yolları // Terminologiya məsələləri, 2009, s.11-17.
 • Алгулиев Р.М., Махмудов Р.Ш. Многоаспектное значение государственной программы “Электронный Азербайджан” // Dirçəliş XXI əsr, 2009, №135-136, s.368-373.
 • Əliquliyev R.M., Ələkbərov R.Q. İstifadədə olmuş kompyuterlərin utilizasiyasinin sosial-ekoloji problemləri // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2010, №2, s.3-8.
 • Əliquliyev R.M., Mahmudova R.Ş. İnsanların informasiya cəmiyyətinə hazırlığı və onlarda informasiya mədəniyyətinin formalaşdırılmasının bəzi aspektləri // Təhsildə İKT, 2010, №2, s.10-27.
 • Əliquliyev R.M., Ələkbərov R.Q. Kompyuter şəbəkələri əsasında paylanmış hesablama sistemlərinin yaradılması texnologiyaları // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2010, №2, s.3-14.
 • Əliquliyev R.M., İmamverdiyev Y.N. E-dövlətin informasiya təhlükəsizliyi: aktual tədqiqat istiqamətləri // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2010, №1, s.3-13.
 • Əliquliyev R.M., Mahmudova R.Ş. Elektron tədris resurslarının yaradılması və ekspertizası məsələləri // Azərbaycan məktəbi, 2010, №2, s.13-21.
 • Əliquliyev R.M., Mahmudova R.Ş. İnformasiya mədəniyyəti: mahiyyəti və formalaşdırılması problemləri // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2010, №1, s.14-22.
 • Əliquliyev R.M., Qurbanova Ə.M. Terminoloji informasiya sistemi və inkişaf perspektivləri // Terminologiya məsələləri, 2010, s.27-33.
 • Алгулиев Р.М., Алекперов Р.К. Синтез надежной многоуровневой распределенной вычислительной среды с применением мультиагентных технологий // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2010, №1, s.3-7.
 • Алгулиев Р.М., Гусейнова А.А. Динамическое распределение памяти почтового сервера в корпоративной сети // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2010, №2, s.61-67.
 • Алгулиев Р.М., Имамвердиев Я.Н., Деракшанде С.А. Сравнительный анализ методологий управления рисками информационной безопасности // Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyinin Xəbərləri, 2010, cild 13, №2-3, s.77-85.
 • Алгулиев Р.М., Оруджов Г.Г., Сабзиев Э.Н., Панахов Н.А., Расулова Н.В., Алиева А.А. Разработка алгоритмов обнаружения и корректировки некоторых характерных ошибок векторной карты рельефа местности // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2010, №1, s.67-74.
 • Алгулиев Р.М., Имамвердиев Я.Н., Мусаев В.Я. Актуальные проблемы создания системы биометрической идентификации в Азербайджанской Республике // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2010, №1, s.13-18.
 • Alguliev R.M., Aliguliyev R.M., Ganjaliyev F.S. Social network analysis on the web: state of the art, problems and future directions // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2011, №1, s.3-11.
 • Əliquliyev R.M., İmamverdiyev Y.N., Yusifov F.F. Cəmiyyətin informasiya təhlükəsizliyinə dair bəzi konseptual baxışlar // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2011, №2, s.3-9.
 • Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. Əşyaların İnterneti: mahiyyəti, imkanları və problemləri // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2011, №2, s.29-40.
 • Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. Məktəbyaşlı uşaqların internet-asılılıqdan qorunması problemləri // Kurikulum, 2011, №3, s.8-15.
 • Əliquliyev R.M., Məmmədov E.Ç. İnteqral kitabxana sistemləri və elektron kitabxanaların qarşılıqlı inteqrasiyasının bəzi məsələləri // Təhsildə İKT, 2011, №3, s.4-10.
 • Əliquliyev R.M., Qasımova R.T. Milli domen adları intellektual analiz sisteminin yaradılması // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2011, №1, s.29-36.
 • Əliquliyev R.M., Qurbanova Ə.M. Azərbaycan terminoloji informasiya sisteminin yaradılmasının konseptual əsasları // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2011, №1, s.3-8.
 • Əliquliyev R.M., Fətəliyev T.X., Həsənova R.Ş. Azərbaycan istinad indeksinin yaradılmasının konseptual məsələləri // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2012, №2(6), s.7-13.
 • Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M., Hajirahimova M.S. Quadratic Boolean programming model and bonary differential evolution algorithm for text summarization // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2012, №2(6), s.20-29.
 • Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. İnternetin mahiyyəti, xüsusiyyətləri və təsir imkanlarına dair bəzi baxışlar // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2012, №1(5), s.41-51.
 • Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. İnternet asılılığı və onunla mübarizə məsələləri // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2012, №2(6), s.7-18.
 • Əliquliyev R.M., Mahmudova R.Ş. Şəxsiyyətin informasiya mədəniyyətinin formalaşdırılmasında təhsil sisteminin vəzifələri // Azərbaycan məktəbi, 2012, №4, s.31-38.
 • Alguliev R.M., Hosseininazhadghazani S.H. Evaluation of two QoS support algorithms in Ad hoc networks entitled PA and QPART // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2012, №1(5), 27-34.
 • Alguliyev R.M., Abdullayev R.S. Research of factors influencing the efficiency indicators of city transport // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2012, №1(5), s.3-9.
 • Алгулиев Р.М., Алекперова И.Я. О методах выявления информационного противостояния в вики-среде // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2013, №1(7), s.39-48.
 • Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. İnformasiya iqtisadiyyatının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məsələləri // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2013, №1(7), s.3-13.
 • Əliquliyev R.M., Abdullayeva F.C. Bulud texnologiyalarının təhlükəsizlik problemlərinin tədqiqi və analizi // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2013, №1(7), 3-14.
 • Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. İnformasiya cəmiyyətində bazar iqtisadiyyatının transformasiyası məsələləri // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2013, №2(8), s.31-41.
 • Əliquliyev R.M., Mahmudova R.Ş. Fərdlərin informasiya mədəniyyəti indikatorlarının işlənməsi // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2013, №2(8), s.3-12.
 • Əliquliyev R.M., Abdullayeva F.C. Bulud texnologiyalarında inam məsələlərinin analizi // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2013, №2(8), s.3-9.
 • Əliquliyev R.M., Cəfərov Y.M. Qlobal vulqarizm bazasının yaradılması məsələləri // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2013, №2(8), s.61-66.
 • Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. İnternet fenomeninə çoxaspektli baxış // Elm və həyat, 2013, №1, s.7-10.
 • Əliquliyev R.M. İnformasiya cəmiyyətinin formalasşmasının multidissiplinar elmi-nəzəri problemləri və onların ölkəmizdə araşdırılma vəziyyəti // AMEA-nın Xəbərlər Məcmuəsi, 2014, cild 1, №1, s. 30-35.
 • Əliquliyev R.M., Ələkbərov R.Q., Məmmədov M.B. "Azsciencenet” şəbəkəsinin fəaliyyətinin səmərəliliyinin artirilmasi problemləri və həlli yollari. İnformasiya texnologiyaları problemləri. 2014, №1, s.3-8. http://jpit.az/az/journals/109
 • Əliquliyev R.M., Ağayev N.B., Alıquliyev R.M. Plagiatliqla mübarizənin elmi və texnoloji əsaslari: təkamül yolu və müasir vəziyyət. İnformasiya texnologiyaları problemləri. 2014, №1, s.18-25. http://jpit.az/az/journals/111
 • Əliquliyev R.M., İmamverdiyev Y.N., Nəbiyev B.R. Şəbəkə təhlükəsizliyinin monitorinqi metodlarinin analizi. İnformasiya texnologiyaları problemləri. 2014, №1, s.60-68. http://jpit.az/az/journals/115
 • Əliquliyev R.M., Yusifov F.F. Elektron dövlətin formalaşmasinin bəzi aktual elmi-nəzəri problemləri və həll perspektivləri. İnformasiya cəmiyyəti problemləri. 2014, №2, s.3-13. http://jpis.az/az/journals/93
 • Əliquliyev R.M., Hacırəhimova M.Ş. “Big Data” fenomeni: problemlər və imkanlar. İnformasiya texnologiyaları problemləri. 2014, №2, s.3-16. http://jpit.az/az/journals/120
 • Əliquliyev R.M., Ağayev N.B., Alıquliyev R.M. Kompüter proqramlari piratçiliği və antiplagiat sistemlərindən istifadə problemləri. İnformasiya texnologiyaları problemləri. 2015, №1, s.3-9. http://jpit.az/az/journals/131
 • Əliquliyev R.M., Alıquliyev R.M., Isazadə N.R. A new similarity measure and mathematical model for text summarization. İnformasiya texnologiyaları problemləri. 2015, №1, s.42-53. http://jpit.az/az/journals/136
 • Əliquliyev R.M., Mahmudova R.Ş. İnformasiya cəmiyyətində intellektual mülkiyyət hüquqlarının qorunması problemləri. İnformasiya cəmiyyəti problemləri. 2015, №2, s.4-14. http://jpis.az/az/journals/113
 • Əliquliyev R.M., Yusifov F.F. Təmsi̇lçi̇ demokrati̇yadan bi̇rbaşa demokrati̇yaya, oradan da meri̇tokrati̇yaya: cəmi̇yyəti̇n i̇darə olunmasına konseptual baxışlar. İnformasiya cəmiyyəti problemləri. 2015, №2, s.59-67. http://jpis.az/az/journals/119 
 • Əliquliyev R.M., Cəfərov Y.M. Virtual məkanda sinonimlər və onlardan istifadə məsələləri.İnformasiya cəmiyyəti problemləri. 2015, №1, s.34-40. http://jpis.az/az/journals/106
 • Əliquliyev R.M., Ələkbərov R.Q., Həşimov M.A. Bulud texnologiyalarının elektron dövlət sistemində tətbiqi məsələləri. İnformasiya cəmiyyəti problemləri. 2015, №1, s.3-11. http://jpis.az/az/journals/103
 • Əliquliyev R.M., Ələkbərov R.Q., Fətəliyev T.X. Elektron elm: cari vəziyyəti, problemləri və perspektivləri. İnformasiya texnologiyaları problemləri. 2015, №2, s.4-15. http://jpit.az/az/journals/141
 • Əliquliyev R.M., Alıquliyev R.M., İsmalıyova N.T. İmpact factor weighted by 5-year impact factor.İnformasiya texnologiyaları problemləri. 2015, №2, s.31-40. http://jpit.az/az/journals/143
 • Əliquliyev R.M., Əliyev Ə.Q. İqtisadiyyatın yaşıllaşdırılması informasiya cəmiyyətinin inkişafında yeni mərhələ kimi. İnformasiya cəmiyyəti problemləri. 2016, №1, s.3-11. http://jpis.az/az/journals/125
 • Əliquliyev R.M., Ağayeva S.R. İnternet-media resurslarının monitorinqi: müasir vəziyyəti, problemləri və inkişaf perspektivləri. İnformasiya cəmiyyəti problemləri. 2016, №1, s.63-70. http://jpis.az/az/journals/131
 • Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. İnternet cəmiyyətin inkişafının hərəkətverici qüvvəsi kimi.İnformasiya cəmiyyəti problemləri. 2016, №1, s.35-45. http://jpis.az/az/journals/128
 • Əliquliyev R.M., Hacırəhimova M.Ş., Əliyeva A.Ş. Big Data-nın aktual elmi-nəzəri problemləri.İnformasiya cəmiyyəti problemləri. 2016, №2, s.37-49. http://jpis.az/az/journals/138
 • Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. İnformasiya cəmiyyətinin formalaşmasının multidistiplinar elmi-nəzəri problemləri. İnformasiya cəmiyyəti problemləri. 2016, №2, s.3-18. http://jpis.az/az/journals/135
 • Əliquliyev R.M., Ismayılova N.T. Gələcək nəsil elektron kitabxanalarin formalaşmasi perspektivləri.İnformasiya cəmiyyəti problemləri. 2017, №1, s.3-11. http://jpis.az/az/journals/145
 • Əliquliyev R.M., Набибекова Г.Ч. Научно-теоретические проблемы оценки интеграционных процессов между странами в среде электронного государства. İnformasiya cəmiyyəti problemləri. 2017, №1, s.41–50. http://jpis.az/az/journals/149
 • Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. Elm və təhsilin inteqrasiyasinda informasiya-kommunikasiya texnologiyalarinin rolu və perspektivləri. İnformasiya cəmiyyəti problemləri. 2017, №1, s.98–104. http://jpis.az/az/journals/156
 • Əliquliyev R.M., Imamverdiyev Y.N., Mahmudov R.Ş. İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar elmi-nəzəri problemləri. İnformasiya cəmiyyəti problemləri. 2017, №2, s.32-43. http://jpis.az/az/journals/162
 • Əliquliyev R.M., Əliyev Ə.Q. Yaşil iqtisadiyyatın formalaşmasında İKT-nin rolu, problemləri və perspektivləri. İnformasiya cəmiyyəti problemləri. 2017, №2, s.64-73. http://jpis.az/az/journals/165
 • Əliquliyev R.M., Məmədova M.H. E-tibbin mahiyyəti, imkanları və elmi problemləri. İnformasiya cəmiyyəti problemləri. 2017, №2, s.3-19. http://jpis.az/az/journals/159
 • Əliquliyev R.M., Imamverdiyev Y.N., Abdullayeva F.C. Bulud texnologiyalarında yük balanslaşdırılması üçün çoxkriteriyalı optimallaşdırma üsulu. İnformasiya texnologiyaları problemləri. 2017, №2, s.3-15. http://jpit.az/az/journals/184
 • Əliquliyev R.M., Ələkbərova İ.Y. Emosional tonallığın analizi metodları haqqında. İnformasiya texnologiyaları problemləri. 2018, №1, s.3-15. http://jpit.az/az/journals/196
 • Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. Dil sənayesi: imkanlar, perspektivlər və problemlər. İnformasiya cəmiyyəti problemləri. 2018, №1, s.3-26. http://jpis.az/az/journals/170
 • Əliquliyev R.M., Ələkbərova İ.Y. Elektron dövlət mühitində vətəndaşların sosial kredit sisteminin yaradılmasının konseptual əsasları. İnformasiya cəmiyyəti problemləri. 2018, №2, s.3-15. http://jpis.az/az/journals/183
 • Əliquliyev R.M., Alıquliyev R.M., Həsənova R.Ş. A method for preliminary examination of dissertations. İnformasiya texnologiyaları problemləri. 2019, №1, s.3-15. http://jpit.az/az/journals/222
 • Əliquliyev R.M., Ələkbərova İ.Y. Elektron dövlətin formalaşmasında sosial kapitalın rolunun analizi. İnformasiya texnologiyaları problemləri. 2019, №1, s.35-46. http://jpit.az/az/journals/225
 • Əliquliyev R.M., Ələkbərova İ.Y. Elektron dövlət mühitində vətəndaşlarin sosial kreditinin fərdi məlumatlar əsasinda qiymətləndirilməsi: problemlər və perspektivlər. İnformasiya cəmiyyəti problemləri. 2019, №1, s.3-13. http://jpis.az/az/journals/196
 • Əliquliyev R.M., Alıquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. Azərbaycanda plagiatliqla mübarizə problemləri və həll yollari. İnformasiya cəmiyyəti problemləri. 2019, №1, s.34-43. http://jpis.az/az/journals/199

 

 

 Əvvələ

 Konfrans materialları 

     Beynəlxalq səviyyəli konfrans materialları 

 •  Лазарев Р.М., Паршенков Н.Я., Аббасов А.М., Алгулиев Р.М., Махмудов Ю.А. Архитектура программного обеспечения ЦКП с адаптивной маршрутизацией // Материалы V всесоюзного симпозиума по проблемам управления на сетях и узлах связи, Винница, июнь 1985, c.118-122.
 • Алгулиев Р.М., Алиев А.И., Мехтиев Ш.А. Об иерархическо-распределенной системе управления и обработки информации в НГДУ // Материалы всесоюзной школы “Проектирование автоматизированных систем контроля и управления сложными объектами”, Харьков. 1986, c.54-55.
 • Алгулиев Р.М. Сетевой подход к архитектуре ЦКП с адаптивной маршрутизацией // Материалы VI советско-итальянского семинара “Сети пакетной коммутации ЭВМ”, Москва, 1986, c.82-84.
 • Алгулиев Р.М., Махмудов Ю.А. Об одном методе выбора структуры много микропроцессорного ЦКП с адаптивной маршрутизацией // Материалы всесоюзной школы “Проектирование автоматизированных систем контроля и управления сложными объектами”, Харьков, 1986, c.60.
 • Лазарев В.Г., Махмудов Ю.А, Алгулиев Р.М. Разработка архитектуры многомикропроцессорного центра коммутации пакетов с сетевой структурой // Материалы XII всесоюзного семинара по вычислительным сетям, Москва-Одесса, 1987, c.190-195.
 • Алгулиев Р.М., Махмудов Ю.А. Оценка методов разбиения сетевого уровня центра коммутации пакетов с адаптивной маршрутизацией // Материалы 3-й всесоюзной школы “Проектирование автоматизированных систем контроля и управления сложными объектами”, Харьков, 1988.
 • Алгулиев Р.М., Лазарев В.Г., Махмудов Ю.А. Метод синтеза многомикропроцессорного центра коммутации пакетов с шинно-кольцевой структурой // Материалы V всесоюзной школы “Распределенные автоматизированные системы массового обслуживания”, Москва-Рига, 1988.
 • Abbasov A.M., Alguliyev R.M., Gasumov V.A., Aliev E.R. System management for large computer network: experience on design and creation of the Azerbaijan Republic // Proceedings of the International Networking Conference on Information Computer Network, San Francisco, USA, 17-20 August, 1993, pp.17-20.
 • Alguliyev R.M., Abbasov A.M., Aliev A.I., Farmanov F.A. Azerbaijan computer networks: present state and perspectives // Uluslararası Bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu, Konya, Turkey, 1993, pp.21-25.
 • Abbasov A.M., Farmanov F.A., Alguliyev R.M. About Networking in Azerbaijan // Proceedings of the 6th Joint European Networking Conference, Tel-Aviv, May 15-18, 1995, pp.613-1,613-5.
 • Alguliyev R.M., Abbasov A.M., Gasumov V.A. The methods for the constructing and the raising of efficiency for general-system facility of security service // Proceedings of the First International Conference on Problems of Mathematical Economics, Nonsmooth Analysis and Informatics, Baku, 1997, pp.19-31.
 • Alguliyev R.M. About one mathematical model of the manager of security for acceptance of the decisions on struggle with threats // Proceedings of the Third International Conference on “New information Technologies in Education”, Minsk, November 12-13, 1998, vol.3, pp.86-91.
 • Alguliyev R.M. Reliability of distributed servers authentification, safety functioning within the framework of uniform policy // Proceedings of the International Conference on Informational Networks and Systems, St.Petersburg, 7-12 September, 1998, pp.9-16.
 • Alguliyev R.M. Modelling of some functions of administrator of security of open computer networks // Proceedings of the Fourth Symposium on Computer Networks, Istanbul, Turkey, 1999, pp.167-172.
 • Алгулиев Р.М. Метод синтеза виртуальной частной сети с перестраиваемой звездно-кольцевой структурой // Труды международной конференции “Телекоммуникационные и вычислительные системы”, Москва, 1999, c.295-296.
 • Алгулиев Р.М., Думнов А.В. Методология обеспечения доступности сети связи общего пользования // Труды международной конференции “Телекоммуникационные и вычислительные системы”, Москва, 1999, c.293-294.
 • Alguliyev R.M., Alekberov R.G. Principles of organization of Security Information Systems in a Corporative Networks // Proceedings of the Fourth International Conference on New Information Technologies’2000, Minsk, December 5-7, 2000, vol. 1, pp.56-58.
 • Alguliyev R.M., Imamverdiyev Y.N. About one method of risk measurement of maintenance of information security of corporative networks because of fuzzy sets // Proceedings of the Fourth International Conference on New Information Technologies’2000, Minsk, December 5-7, 2000, vol. 1, pp.76-81.
 • Alguliyev R.M., Shikhaliev R.H. Methods of struggle with viruses in corporative networks // Proceedings of the Fourth International Conference on New Information Technologies’2000, Minsk, December 5-7, 2000, vol.1, pp.59-62.
 • Алгулиев Р.М. Концептуальная модель управления глобальным состоянием безопасности корпоративной сети // Труды XIV международного симпозиума “Управление большими системами”, Тбилиси, 30-31 октября, 2000, c.177-181.
 • Алгулиев Р.М., Имамвердиев Я.Н. Об одной математической модели проектирования виртуальных частных сетей // Материалы XIV международного симпозиума “Управление большими системами”, Тбилиси, 30-31 октября, 2000, c.181-183.
 • Алгулиев Р.М., Кязимов Т.Г., Алиев А.И. Об одной детерминированной модели повышения эффективности функционирования Intranet // Материалы XIV международного симпозиума “Информатизация автоматизация управление”, Тбилиси, 30-31 октября, 2000, c.97-100.
 • Alguliyev R.M., Imamverdiev Y.N. Artificial intelligence techniques in intrusion detection // Proceedings of the Seventh International Conference on Information Networks and Systems Technologies, Minsk, October 2-4, 2001, vol.1, pp.57-64.
 • Володин А.В., Устинов Г.Н., Алгулиев Р.М. Некоторые подходы к технологии обеспечения информационной безопасности при работе в сети Интернет // Труды юбилейной научно-технической конференции профессорско-преподавательского, научно и инженерно-технического состава МТУСИ, Москва, 2001, c.265-266.
 • Alguliyev R.M., Aliyev A.A., Aliyev A.I. Developing of new algorithm for the statistic analysis of requests of ISP to the foreign web servers // Proceedings of the International Conference on Mathematical and Computational Applications, Konya, Turkey, September 4-6, 2002, pp.276-279.
 • Алгулиев Р.М., Алекперов Р.К. Некоторые аспекты управления доступом в корпоративных сетях // Материалы научной конференции “Математическое моделирование и вычислительный эксперимент- 2002”, Ташкент, 2002.
 • Алгулиев Р.М., Алиев А.Г. Общее состояние и направление развития информационных технологий в Азербайджане // Труды первого международного радиоэлектронного форума “Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития”, Харьков, 8-10 октября 2002, c.16-19.
 • Алгулиев Р.М., Оруджов Г.Г. Интеллектуальные системы управления воздушным движением // Материалы первого международного радиоэлектронного форума “Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития”, Харьков, 8-10 октября 2002, c.59-60.
 • Алгулиев Р.М., Оруджов Г.Г., Азизов Э.А., Азизов Р.А. Технология оценки качества пилотирования ЛА посредством обработки полетной информации // Материалы научной конференции “Математическое моделирование и вычислительный эксперимент – 2002”, Ташкент, 2002.
 • Алгулиев Р.М., Фаталиев Т.Х. Электронный документооборот в корпоративной сети // Материалы научной конференции «Математическое моделирование и вычислительный эксперимент- 2002», Ташкент, 2002.
 • Alguliyev R.M., Agayev B.S. To creation of corporate audio-information network // Proceedings of the International conference on Signal Processing, Canakkale, Turkey, September 24-26, 2003, pp.329-332.
 • Алгулиев Р.М., Алекперов Р.К., Алиев А.И. Об одной модели организации распределенных вычислений иерархически структурированных задач на базе мультиагентных технологий // Труды IV международного научного семинара “Информационные сети, системы и технологии”, Москва, 16-19 сентября 2003, c.132-134.
 • Алгулиев Р.М., Алиев И.М., Алекперов Р.К. Организация распределенных вычислений в сетевой среде на базе мультиагентной технологии // Материалы II международной научно-практической конференции «Проблемы геологии, полезных ископаемых и рационального недропользования», Новочеркасск, 2003. c.87-89.
 • Алгулиев Р.М., Алекперов Р.К., Алиев И.М. Организация распределенных вычислений на базе виртуальных частных сетей // Материалы международной научной конференции “Информационные системы и технологии”, Новосибирск, 22-25 апреля, 2003, том 3, c.87-89.
 • Алгулиев Р.М., Алиев Г.М. Об одной модели электронной коммерции на базе многопроцессорного сервера // Материалы международной научной конференции “Теория и техника передачи, приема, обработки информации”, Харьков-Туапсе, 7-10 октября, 2003, c.292-293.
 • Алгулиев Р.М., Алиев И.М. Математическая модель BILATERAL пиринга между Интернет-сервис провайдерами (ISP) // Материалы международной научно-технической конференции “Информационные технологии и системы: новые информационные технологии в науке, образовании”, Владикавказ, 2003, том 2, c.53-57.
 • Алгулиев Р.М., Алиев И.М., Алекперов Р.К. Организация распределенных вычислений в сетевой среде на базе мультиагентной технологии // Материалы международной научно-технической конференции “Информационные технологии и системы: новые информационные технологии в науке, образовании”, Владикавказ, 2003, том 2, c.67-70.
 • Алгулиев Р.М., Алиев И.М., Шарифов М.Г. Создание динамически формирующихся интеллектуальных информационных фондов на основе CDN технологии // Материалы IV международного научного семинара “Информационные сети, системы и технологии”, Москва, 16-19 сентября 2003, c.116-118.
 • Алгулиев Р.М., Алиев И.М., Шарифов М.Г. Создание сетей контент–серверов на базе CDN технологии // Материалы международной научной конференции "Теория и техника передачи, приема, обработки информации", Харьков-Туапсе, 7-10 октября, 2003, c.54-55.
 • Алгулиев Р.М., Кязимов Т.Г. Об одной математической модели оптимального расположения букв Азербайджанского алфавита на клавиатуре компьютера // Материалы международной научно-технической конференции “Информационные системы и технологии”, Новосибирск, 22-25 апреля 2003, том 1, c.93.
 • Алгулиев Р.М., Оруджов Г.Г., Панахов Н.А. Возможности использования цифровой модели местности для анализа ландшафта региона // Материалы II международной научно-практической конференции “Проблемы геологии, полезных ископаемых и рационального недропользования”, Новочеркасск, 2003, c.47-49.
 • Алгулиев Р.М., Фаталиев Т.Х., Гаджирагимова М.Ш. Об одной корпоративной электронной архивной системе // Материалы международной научной конференции “Теория и техника передачи, приема, обработки информации”, Харьков-Туапсе, 7-10 октября, 2003, c.290-291.
 • Алгулиев Р.М., Фаталиев Т.Х., Джабраилова З.Г. Об одной распределенной системе поддержки принятия решений для оценки трудовой деятельности работников предприятия, функционирующей на основе корпоративной сети // Материалы международной научной конференции “Теория и техника передачи, приема, обработки информации”, Харьков-Туапсе, 7-10 октября, 2003, c.465-466.
 • Alguliyev R.M., Kondratyev S.V. About functions and content of the national electronic library // Proceedings of the Fourth International Conference "Internet Education Science", Baku-Vinnytsia-Veliko Turnovo, September 28 – October 16, 2004, pp.138-141.
 • Alguliyev R.M., Imamverdiyev Y.N. Artificial intelligence techniques in intrusion detection // Proceedings of the Seventh International conference on Information Networks and Systems Technologies, Moscow, 2004, pp.57-63.
 • Алгулиев Р.М., Агаев Б.С. Распределенная обработка зашумленных сигналов источников аудиоинформации с централизованным управлением // Материалы IV международной научно-практической конференции «Методы и алгоритмы прикладной математики в технике, медицине и экономике», Новочеркасск, 23 января 2004, с.33-39.
 • Алгулиев Р.М., Агаев Б.С. Цифровые методы повышения качества и разборчивости речи в аудиоинформационных корпоративных сетях // Материалы V международного научного семинара "Информационные сети, системы и технологии", Москва, 26-27 октября 2004, c.37-43.
 • Алгулиев Р.М., Агаев Ф.Т., Мамедова Г.А. Некоторые вопросы преподавания геоинформатики // Материалы V всероссийского школы-семинара “Прикладные проблемы управления макросистемами”, Апатиты, 2004, c.66-67.
 • Алгулиев Р.М., Алекперов Р.К., Алиев И.М. Об одном методе обеспечения безопасной сетевой среды для распределенных вычислений // Материалы II международной конференции “Параллельные вычисления и задачи управления”, Москва, 4-6 октября 2004, c.814-821.
 • Алгулиев Р.М., Алекперова И.Я., Касумова Р.Т. Многомерная модель данных в MS SQL Server 2000 // Материалы 10-ой юбилейной международной научной конференции “Теория и техника передачи, приема и обработки информации”, Харьков-Туапсе, 28 сентября – 1 октября 2004, часть 2, c.28-29.
 • Алгулиев Р.М., Алиев И.М. Оптимизационная модель размещения точки пиринга в автономных системах глобальных сетей // Материалы международной научно-технической конференции “Современные проблемы социально-экономического развития и информационных технологий”, Баку, 2004, c.149-152.
 • Алгулиев Р.М., Алыгулиев Р.М. Генетический подход к оптимальному назначению заданий в распределенной системе // Материалы международной научно-технической конференции “Искусственный интеллект. Интеллектуальные и многопроцессорные системы”, Таганрог-Донецк, 20-25 сентября 2004, том 1, c.302-307.
 • Алгулиев Р.М., Алыгулиев Р.М. Подход к оптимальному назначению заданий в распределенной среде // Материалы V всероссийского школы-семинара “Прикладные проблемы управления макросистемами”, Апатиты, 2004, c.17-19.
 • Алгулиев Р.М., Алыгулиев Р.М. Применение генетического алгоритма в процессе распознавания графических образов // Материалы XII всероссийского семинара “Нейроинформатика и ее приложения”, Красноярск, 1-3 октября 2004, c.5-6.
 • Алгулиев Р.М., Арзуманов Х.Т., Имамвердиев Я.Н. О некоторых специальных схемах цифровой подписи на эллиптических кривых // Материалы XII общероссийской научно-технической конференции “Методы и технические средства обеспечения безопасности информации”, Санкт-Петербург, 4-5 октября 2004, c.47.
 • Алгулиев Р.М., Имамвердиев Я.Н. Анализ современного состояния криптографии гиперэллиптических кривых // Материалы XII общероссийской научно-технической конференции “Методы и технические средства обеспечения безопасности информации”, Санкт-Петербург, 4-5 октября 2004, c.48.
 • Алгулиев Р.М., Имамвердиев Я.Н. Вопросы повышения производительности криптосистем на эллиптических кривых // Материалы V всероссийской конференции молодых ученых по математическому моделированию и информационным технологиям, Новосибирск, 1-3 ноября 2004, с.35-36.
 • Алгулиев Р.М., Имамвердиев Я.Н. Контрмеры против атак через побочные каналы для криптографии эллиптических кривых // Материалы V всероссийской конференции молодых ученых по математическому моделированию и информационным технологиям, Новосибирск, 1-3 ноября 2004, с.36.
 • Алгулиев Р.М., Имамвердиев Я.Н. О выборе эллиптической кривой над полем характеристики 2 для построения криптографических алгоритмов // Материалы V всероссийской конференции молодых ученых по математическому моделированию и информационным технологиям, Новосибирск, 1-3 ноября 2004, с.36-37.
 • Алгулиев Р.М., Имамвердиев Я.Н. О генерации эллиптических кривых в форме Монтгомери // Материалы XII общероссийской научно-технической конференции “Методы и технические средства обеспечения безопасности информации”, Санкт-Петербург, 4-5 октября 2004, c.50.
 • Алгулиев Р.М., Имамвердиев Я.Н. Об одном методе умножения в GF(2m) для криптографии эллиптических кривых // Материалы XII общероссийской научно-технической конференции “Методы и технические средства обеспечения безопасности информации”, Санкт-Петербург, 4-5 октября 2004, c.49.
 • Алгулиев Р.М., Имамвердиев Я.Н. Об условиях криптографической стойкости криптосистем на эллиптических кривых // Материалы международной научно-технической конференции “Информационные и электронные технологии в дистанционном зондировании”, Баку, 20-23 декабря 2004, с.46-47.
 • Алгулиев Р.М., Мамедова М.Г., Оруджов Г.Г. Разработка интеллектуальных систем поддержки принятия решений для повышения безопасности полетов // Материалы международной научно-технической конференции “Информационные и электронные технологии в дистанционном зондировании”, 20-23 декабря 2004, Баку с.119-121.
 • Алгулиев Р.М., Оруджов Г.Г., Панахов Н.А., Пашаев А.Б., Сабзиев Э.Н. Разработка системы навигации на основе GIS-технологий // Материалы международной научно-технической конференции “Информационные и электронные технологии в дистанционном зондировании”, Баку, 20-23 декабря 2004, с.117-119.
 • Алгулиев Р.М., Оруджов Г.Г., Сабзиев Э.Н. Идентификация траектории полета летательного аппарата // Материалы III международной конференции “Идентификация систем и задачи управления”, Москва, 28-30 января 2004, c.343-347.
 • Алгулиев Р.М., Оруджов Г.Г., Сабзиев Э.Н. Некоторые проблемы идентификации траектории полета летательного аппарата // Материалы международной научно-технической конференции “Информационные и электронные технологии в дистанционном зондировании”, Баку, 20-23 декабря 2004, с.121-122.
 • Алгулиев Р.М., Оруджов Г.Г., Сабзиев Э.Н. Об одном методе восстановления потерянной полетной информации // Материалы III международной конференции “Идентификация систем и задачи управления”, Москва, 28-30 января 2004, c.348-352.
 • Алгулиев Р.М., Фаталиев Т.Х. О создании виртуальной лаборатории на основе корпоративной сети // Материалы V всероссийского школы-семинара “Прикладные проблемы управления макросистемами”, Апатиты, 2004, c.63-64.
 • Алгулиев Р.М., Фаталиев Т.Х., Гаджирагимова М.Ш. Автоматизированная система контроля исполнения заданий // Материалы V всероссийского школы-семинара “Прикладные проблемы управления макросистемами”, Апатиты, 2004, c.64-66.
 • Алгулиев Р.М., Фаталиев Т.Х., Гаджирагимова М.Ш. Интеграция систем электронного документооборота и архива // Материалы 10-ой юбилейной международной научной конференции “Теория и техника передачи, приема и обработки информации”, Харьков-Туапсе, 28 сентября-1 октября 2004, часть 2, c.8-9.
 • Алгулиев Р.М., Алиев И.М., Алекперов Р.К. Подход к оптимальному назначению в распределенной системе // Сборник трудов Международной научно-технической конференции «Современные проблемы социально-экономического развития и информационных технологий», Баку, 2004, с.112-117.
 • Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M. Effective summarization method of text documents // Proceedings of the 2005 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence, Compienge, France, September 19-22, 2005, pp.264-271.
 • Alguliyev R.M., Kazimov T.H., Mahmudova R.S., Mahmudova S.J. Corporate information systems "Educational Center" // Proceedings of the International Conference on Educational Technology, Budapesht, Hungary, 2005, pp.294-298.
 • Алгулиев Р.М., Алыгулиев Р.М. Математическое программирование в text mining // Труды седьмой всероссийской научной конференции «Электронные библиотеки: перспективные методы и технологии, электронные коллекции», Ярославль, 04-06 октября 2005, с.165-172.
 • Алгулиев Р.М., Алыгулиев Р.М. Об одном подходе к кластеризации текстовых документов // Материалы международной научно-технической конференции: “Интеллектуальные многопроцессорные системы”, Дивноморское, 26 сентября-1 октября 2005, том 2, c.31-35.
 • Алгулиев Р.М., Касумова Р.Т., Алекперова И.Я. Система многомерного анализа корпоративных данных // Материалы III международной научно-практической конференции “Теория, методы проектирования, программно-техническая платформа корпоративных информационных систем”, Новочеркасск, 2005, с.45-47.
 • Алгулиев Р.М., Кязимов Т.Г., Махмудова Р.Ш., Махмудова Ш.Д. Опыт создания корпоративной информационной системы “Учебный Центр” // Материалы III международной научно-практической конференции “Теория, методы проектирования, программно-техническая платформа корпоративных информационных систем”, Новочеркасск, 2005, с.87-89.
 • Алгулиев Р.М., Оруджов Г.Г., Панахов Н.А., Алиева А.А. Мониторинг на базе ГИС-технологий для защиты от селевых потоков и наводнений // Материалы всероссийская научно-техническая конференция “Теоретические и прикладные вопросы современных информационных технологий”, Улан-Удэ, 25-31 июля 2005, с.19-21.
 • Алгулиев Р.М., Оруджов Г.Г., Панахов Н.А., Сабзиев Э.Н. Имитационная модель рельефа местности // Материалы IV международной конференции “Идентификация систем и задачи управления”, Москва, 25-28 января 2005, с.738-740.
 • Алгулиев Р.М., Оруджов Г.Г., Сабзиев Э.Н. Определение коэффициентов комплексирования при идентификации траектории полета летательного аппарата // Материалы IV международной конференции "Идентификация систем и задачи управления", Москва, 25-28 января 2005, с.867-870.
 • Алгулиев Р.М., Фаталиев Т.Х. О применении SAN-технологии в библиотечном деле // Материалы III международной научно-практической конференции «Теория, методы проектирования, программно-техническая платформа корпоративных информационных систем», Новочеркасск, 2005, с.97-99.
 • Алгулиев Р.М., Фаталиев Т.Х., Гаджирагимова М.Ш. Об архивации корпоративных электронных документов // Материалы первой международной конференции “Системный анализ и информационная технология”, Переславль-Залесский, 2005, c.4.
 • Alguliyev R.M. Problems of integration of Azerbaijan republic to the global information society and their solutions // Proceedings of the BAKUTEL-2006 International Exhibition and Conference, 3-6 October 2006, Baku, pp.135-149.
 • Əliquliyev R.M., Hüseynova A.Ə. Məhdud imkanlı korporativ mühitdə İnternet resursların bölünməsinin səmərəliliyinin artırılmasına bəzi yanaşmalar haqqında // “Kibernetika və İnformatika Problemləri” beynəlxalq konfransın materialları, Bakı, 24-26 oktyabr 2006, cild II, s.73-75.
 • Əliquliyev R.M., Mahmudova R.Ş. Mobil kompyuter sinfi rəqəmsal geriliyin aradan qaldırılmasında bir vasitə kimi // “Elektron Naxçıvan-2: elmin və təhsilin inkişafında informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının rolu və əhəmiyyəti” beynəlxalq simpoziumun materialları, Naxçıvan, 2006, s.19-24.
 • Əliquliyev R.M., Qasımova R.T., Ələkbərova İ.Y. Çoxölçülü analitik sistemlərdə mürəkkəb sorğuların realizasiyası məsələlərinin analizi // “Kibernetika və İnformatika Problemləri” beynəlxalq konfransın materialları, Bakı, 24-26 oktyabr 2006, cild II, s.71-72.
 • Алгулиев Р.М., Алекперов Р.К., Алиев И.М. Синтез надежной распределенной вычислительной среды с многоуровневой архитектурой // Материалы III международной конференции "Параллельные вычисления и задачи управления", Москва, 2-4 октября 2006, с.390-395.
 • Алгулиев Р.М., Гаджирагимова М.Ш. Некоторые аспекты организации и реализации мультиагентной системы поиска информации в распределенной информационной среде // Материалы международной конференции "Проблемы кибернетики и информатики", Баку, 24-26 октября, 2006, том II, c.31-34.
 • Алгулиев Р.М., Касумова Р.Т., Алекперова И.Я. Выполнение сложных запросов в многомерных аналитических системах // Материалы IV международной научно-практической конференции “Теория, методы проектирования, программно-техническая платформа корпоративных информационных систем”, Новочеркасск, 2006, с.58-59.
 • Алгулиев Р.М., Фаталиев Т.Х. О хранении корпоративных данных // Материалы IV международной научно-практической конференции “Теория, методы проектирования, программно-техническая платформа корпоративных информационных систем”, Новочеркасск, 2006, с.64-65.
 • Ağayev Ə.Ə., Əliquliyev R.M., Mahmudova R.Ş. Təhsilin informasiyalaşdırılmasında müəllimlərin İKT hazırlığının artırılması məsələləri // Elm və Təhsildə İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi II beynəlxalq konfransın materialları, Bakı, Azərbaycan, 01-03 noyabr 2007, I kitab, s.325-329.
 • Əliquliyev R.M., Fərəcullayev R.F. Web sistemlərdə informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün bəzi metodlar haqqında // “Riyaziyyat mexanika və informatikanın müasir problemləri” beynəlxalq simpoziumunun materialları, Naxçıvan, 2007, s.16.
 • Əliquliyev R.M., Mahmudova R.Ş. Yeni informasiya texnologiyalarının təhsildə tətbiqi imkanları // Proceedings of the 3rd International Conference on Information Technologies and Telecommunication, Ganja, October 4-6, 2007, pp.227-230.
 • Əliquliyev R.M., Orucov Q.H., Əliyeva A.Ə., Nəsibov Z.U. Kontinental su ehtiyatlarının səmərəli idarə sisteminin kompyuter modeli // Proceedings of the 3rd International Conference on Information Technologies and Telecommunication, Ganja, October 4-6, 2007, pp.222-226.
 • Алгулиев Р.М., Алекперов Р.К. Создания надежной распределенной вычислительной среды с многоуровневой архитектурой // Proceedings of the 3rd International Conference on Information Technologies and Telecommunication, Ganja, October 4-6, 2007, pp.131-134.
 • Алгулиев Р.М., Асалиев И.А. Проблемы управления национальными проектами развития информационного общества // Elm və təhsildə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi II beynəlxalq konfransın materialları, Bakı, 01-03 noyabr 2007, II kitab, s.711-716.
 • Алгулиев Р.М., Оруджов Г.Г., Ахадов И.Д., Расулова Н.В., Панахов Н.А., Мамедов А.М. Определение структуры данных географических информационных систем для различных областей применения // Proceedings of the 3rd International Conference on Information Technologies and Telecommunication, Ganja, October 4-6, 2007, pp.138-142.
 • Алгулиев Р.М., Оруджов Г.Г., Велиханов В.И., Панахов Н.А., Балаев Н.Н. Концептуальные аспекты разработки корпоративной компьютерной сети для обработки полетной информации // Proceedings of the 3-rd International Conference on Information Technologies and Telecommunication, Ganja, October 4-6, 2007, pp.135-137.
 • Alguliyev R.M., Abdullayev R.S. Analyses of surplus traffic load in urban infrastructure // Proceedings of the VIII Conference Telematics, Logistics and Transport Safety, Katowice-Cieszyn, Poland, 2008, pp.10-14.
 • Alguliyev R.M., Alekberov R.K., Zarbaliyev T.S. Aspects of creation of the supercomputer centre for solution of the complex problems demanding great calculation resources in Azerbaijan // Proceedings of the Second International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics, Baku, September 10-12, 2008, vol.1, pp.81-84.
 • Alguliyev R.M., Fataliyev T.X. About necessity of realization of the concept electronic-science // Proceedings of the Second International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics”, Baku, September 10-12, 2008, vol.1, pp.75-77.
 • Alguliyev R.M., Yusifov F.F. Forming effective mechanisms for management of e-government // Proceedings of the 2nd International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications, Baku, June 2-4, 2008, p.29.
 • Алгулиев Р.М., Алекперова И.Я., Касумова Р.Т. Коллективное знание в Интернете // Материалы шестой международной конференции “Интернет-Образование-Наука-2008”, Винница, 7-11 октября 2008, том 1, с.5-7.
 • Алгулиев Р.М., Ахмедова А.С. Организация и реализация государственного сервиса в электронном правительстве // Материалы шестой международной конференции “Интернет- Образование-Наука-2008”, Винница, 7-11 октября 2008, том 1, с.33-35.
 • Alguliyev R.M., Abdullayev R.S. Research of factors influencing efficiency indicators of city transport // Proceedings of the First International Scientific Conference Transport Problems’2009, Katowice-Kroczyce, Poland, July 17-19, 2009, pp.11-17.
 • Alguliyev R.M., Imamverdiyev Y.N. E-government information security management research challenges // Proceedings of the International Conference on Application of Information and Communication Technologies, Baku, October 12-14, 2009, pp.1-5.
 • Alguliyev R.M., Yusifov F.F. Electronic governance as transformation technology of public management // Proceedings of the International Conference on Application of Information and Communication Technologies, Baku, October 12-14, 2009, pp.1-5.
 • Алгулиев Р.М., Имамвердиев Я.Н., Абдуллаева Ф.Д. Вектор атаки и защитные меры персональных данных // Материалы III международной научно-практической конференции “Актуальные проблемы безопасности информационных технологий”, Красноярск, Россия, 9-11 сентября 2009, с.111-115.
 • Алгулиев Р.М., Фаталиев Т.Х. Информационно-аналитическая система мониторинга применения ИКТ в научной деятельности // Материалы ХХ международной конференция “Применение новых технологий в образовании”, Троицк, 26-27 июня 2009, с.65-66.
 • Алгулиев Р.М., Алыгулиев Р.М. Информационно-аналитическая система мониторинга применения ИКТ в научной деятельности // Материалы XIX ежегодной международной конференции-выставки "ИТО-2009“, 5-7 ноября 2009, Москва.
 • Alguliyev R.M., Imamverdiyev Y.N, Musayev V.Y. Securing fingerprint template by watermarking // Proceedings of the 3rd International Conference on Application of Information and Communication Technologies, Baku, October 2009, 3 pages.
 • Alguliyev R.M., Lotf J.J., Ghazani S.H.H.N. A learning automata-based clustering algorithm for sensor networks // Proceedings of the 2nd International Conference on Mechanical and Electronics Engineering, Kyoto, Japan, August 1-3, 2010, pp.V2218-V2223.
 • Alguliyev R.M., Fataliyev T.Kh. E-science in Azerbaijan: state-of-the-art and development perspectives // Proceedings of the 22nd International CODATA Conference “Scientific Data and Sustainable Development”, Cape Town, South Africa, October 24-27, 2010.
 • Alguliyev R.M., Lotf J.J., Hosseinzadeh M. Hierarchical routing in wireless sensor networks: a survey // Proceedings of the 2nd International Conference on Computer Engineering and Technology, Chengdu, China, April 16-18, 2010, pp.V3-650-V3-654.
 • Alguliyev R.M., Imamverdiyev Y.N., Asl H.Z., Bazel M. Using root mean square longitudinal approaches in social networks // Proceedings of the Third International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics”, Baku, September 6-8, 2010, vol.1, pp.110-113.
 • Alguliyev R.M., Imamverdiyev Y.N., Asl H.Z., Bairami S. Relationship between Mobile Switching Center Information and Social Behavior in Week Days and Holidays in a Telecommunication Area // Proceedings of the Fourth International Conference on Digital Society, St. Maarten, Netherlands, February 10-16, 2010, pp.136-138.
 • Alguliyev R.M., Huseynova A.A. Development of dynamic allocation system of mail server memory among users of corporate network // Proceedings of the Third International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics”, Baku, September 6-8, 2010, vol.1, pp.186-188.
 • Alguliyev R.M., Abdullayev R.S. Situations created in city transport infrastructure by drivers depending on their awareness level // Proceedings of the Third International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics”, Baku, September 6-8, 2010, vol.1, pp.194-197.
 • Алгулиев Р.М., Алекперова И.Я. Сетевые атаки как средства введения информационной войны в Интернет среде // Proceedings of the 7th International Conference “Internet-Education-Science”, Vinnytsia, Ukraine, 28 September – 3 October, 2010, pp. 38-41.
 • Alguliyev R.M., Yusifov F.F. Methods of the content mining as the feedback mechanism in e-government // Proceedings of the 2011 International Conference on Internet Technology and Applications, Wuhan, China, August 16-18, 2011, pp.1-4.
 • Alguliyev R.M., Nazhad S.H., Lotf J.J. A survey of wireless sensor networks // Proceedings of the 5th International Conference on Application of Information and Communication Technologies, Baku, 12-14 October, 2011, pp.514-519.
 • Nazhad S.H., Jabari L., Alguliev R.M. A new MAC algorithm for QoS support in Ad hoc networks // Proceddings of the 5th International Conference on Application of Information and Communication Technologies, Baku, 12-14 October, 2011, pp.525-530.
 • Lotf J.J., Nazhad S.H.H., Alguliev R.M. A survey of wireless sensor networks // Proceedings of the 5th International Conference on Application of Information and Communication Technologies, Baku, Azerbaijan, 12-14 October, 2011, pp.514-519.
 • Alguliyev R.M., Imamverdiyev Y.N., Yusifov F.F. Some conceptual views on information security of the society // Proceedings of the 5th International Conference on Application of Information and Communication Technologies, Baku, 12-14 October, 2011, pp.150-153.
 • Alguliyev R.M., Hasanova R.S. Automatic expertization of dissertation works // Proceedings of the 5th International Conference on Application of Information and Communication Technologies, Baku, 12-14 October, 2011, pp.377-380.
 • Alguliyev R.M., Mahmudova R.S. Structural approach to the formation of information culture of individuals // Proceedings of the International Conference on Informatics Engineering & Information Science, Malaysia, 14-16 November, 2011.
 • Alguliyev R.M., Fataliyev T.Kh. Toward the e-science: state-of-the-art and perspectives // Proceedings of the International Conference of KIMICS, Tashkent, 28-29 October, 2011, pp.229-232.
 • Alguliyev R.M., Alakbarova I.Y. Analysis information impact for users in social networks // Proceedings of the 5th International Conference on Application of Information and Communication Technologies, Baku, 12-14 October, 2011, pp.429-432.
 • Alguliyev R.M., Yusifov F.F. Role and Perspectives of spatial information in Formation of Electronic Government // Proceedings of the International Conference “The role of the unified cadastre of real estate and national spatial data infrastructure in property administration”, Baku, Azerbaijan, 6-7 October, 2011, pp.138-143.
 • Alguliyev R.M., Skalska H., Yusifov F., Sharifov M. Web Analytics as one of the Feedback Mechanism in Electronic Government Management // Proceedings of the IADIS International Conference WWW/Internet 2012, Madrid, Spain, October 18-21, 2012, pp.483-486.
 • Alguliyev R.M., Imamverdiyev Y.N., Aliev E.R. Conceptual architecture of national information space security system of Azerbaijan // Proceedings of the IV International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics”, Baku, September 12-14, 2012, vol.1, pp.7-10.
 • Alguliyev R.M., Ghazani S.H. Study on QoS Frameworks for Mobile Ad-Hoc Networks // Proceedings of the IV International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics”, Baku, September 12-14, 2012, vol.1, pp. 24-27.
 • Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M., Fataliyev T.X., Hasanova R.S. On necessity of the Azerbaijan Citation Index (AzCI) // Proceedings of the IV International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics". Baku, September 12-14, 2012, vol.1, pp. 82-85.
 • Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M., Fataliyev T.X., Hasanova R.S. Conceptual challenges in developing Azerbaijan Citation Index // Proceedings of the IV International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics", Baku, September 12-14, 2012, vol.1, pp. 50-53.
 • Alguliyev R.M., Abdullayeva F. Identity management based security architecture of cloud computing on Multi-Agent Systems // Proceedings of the VI International Conference on Information Security and Cryptology, Turkey, Ankara, September 20-21, 2013, pp.230-233.
 • Alguliyev R.M., Mahmudova R.Sh. On the development of information culture indicators // Proceedings of the 10th IFIP World Conference on Computers in Education, Toruń, Poland, July 1-7, 2013.
 • Alguliev R., Yusifov F. Economic view of internet freedom issue // Proceedings of the Eighth International Conference on Digital Society, Barcelona, Spain, March 23- 27, 2014, pp.71-73.
 • Alguliyev R.M., Rustamov D.M. Computational approach for detection of illegal activities over the Internet. // Proceedings of the IEEE International Conference on Intelligence and Security Informatics , The Netherlands, The Hague, September 24-26, 2014, pp.326. (Scopus) 
 • Alguliyev R.M., Mahmudov R.Sh. Transformation of market economy in information society. //Proceedings of the 6th international conference on applied economics, business and development (AEBD ’14), Lisbon, Portugal, October 30 – November 1, 2014, pp.79-88. http://www.wseas.us/e-library/conferences/2014/Lisbon/AEBD/AEBD-11.pdf
 • Alguliyev R.M., Aliyev A.G., Shahverdiyeva R.O. High Techno-Parks in the economy of Azerbaijan and their management problems. // Proceedings of the XI International Conference on Innovation, Entrepreneurship and Strategic Management. (ICIESM 2014), Osaka, Japan, October 1-13, 2014, pp.426-428. 
 • Alguliyev R.M., Mahmudova R.S.The role of information culture in common culture. // Proceedings of the 10th international conference on educational technologies (EDUTE 14), Turkey, Istanbul, December 15-17, 2014, pp.72-80. 
 • Alguliyev R.M., Aliyev A.G., Shahverdiyeva R.O. Development of information support systems for management of innovative structures. // Proceedings of the 8th IEEE International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT2014), Kazakhstan, Astana, October 15-17, 2014, pp.378-382. (Scopus) 
 • Alguliyev R.M., Abdullayeva F.D. Development of risk factor management method for federation of clouds. // Proceedings of the IEEE International Conference on Connected Vehicles and Expo (ICCVE 2014), Austria, Vienna, November 3-7, 2014, pp.24-29. (Web of Science) 
 • Алгулиев Р.М., Набибекова Г.Ч. Об измерении интеграционных процессов между странами. //Материалы XX Международная научно-практическая конференция "Перспективы развития информационных технологий" (ПТ-20), Новосибирск, 26 сентября 2014 г. с.50-55. 
 • Alguliyev R.M., Imamverdiyev Y.N. Big data: big promises for information security. // Proceedings of IEEE 8th International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT) , Astana, October 15-17 2014,pp. 1-4. (Scopus) 
 • Alguliyev R.M., Alekberli R. InternetScopy: current state, problems and perspectives. // Proceedings of 8th IEEE International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT ) , Astana, Kazakhstan, 15-17 October 2014, pp.538-544.(Scopus) 
 • Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M., Ismayilova N.T. Weighted consensus metrics for evaluating scientific journals. // Proceedings of 5th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications (COIA ) , Baku, August 27-29, 2015, pp. 299-301. 
 • Alguliyev R.M., Abdullayeva F. Development of novel robust reputation evaluation method for dynamic federation of clouds. // New trends in multidisciplinary research and practice , Istanbul, November 4-5 , 2015, pp. 65-66. 
 • Alguliyev R.M., Yusifov F.F Challenges in E-government: Conceptual Views and Solution. // The Ninth International Conference on Digital Society , Lisbon, February 22 - 27 , 2015, pp.29-34. 
 • Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M., Ismayilova N.T. IF2: impact factor weighted by impact factor. //Proceedings of 11th International Conference on Webometrics, Informetrics and Scientometrics (WIS) and 16th COLLNET Meeting , New Dehli, November 26-28 , 2015, pp.327-332.
 • Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M., Ismayilova N.T. Impact factor penalized by self-citations. //Proceedings of 10th IEEE International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT) , Baku, October 12-14, 2016, pp.723-726. 
 • Alguliyev R.M., Alekberov R.Q., Fataliyev T.X. Electronic science In Azerbaijan: Current Status, Problems And Perspectives. // Proceedings of 10th IEEE International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT) , Baku, October 12-14, 2016, pp.746-750.
 • Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M., Bagirov A., Karimov R. Batch Clustering Algorithm for Big Data Sets. //Proceedings of 10th IEEE International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT) , Baku, October 12-14, 2016, pp.79-82. 
 • Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M., İsazade N.R. A Sentence Selection Model and HLO Algorithm for Extractive Text Summarization. // Proceedings of 10th IEEE International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT) , Baku, October 12-14, 2016,pp.206-209. 
 • Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M., Hajırahimova M.Sh. Big Data Integration Architectural Concepts for Oil and Gas Industry. // Proceedings of 10th IEEE International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT) , Baku, October 12-14, 2016, pp.20-24. 
 • Alguliyev R.M., Yusifov F.F Challenges of transformation from e-government to e-democracy. // 14th International Conference e-Society 2016 , Vilamour, April 9-11, 2016, pp.217-220. 
 • Alguliyev R.M., Aliyev A.G. The development of indicators and indices system characterizing information and knowledge economy. // Proceedings of 11th IEEE International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT-2017) , Moscow, September 20-22, 2017, pp.203-208. 
 • Alguliyev R.M., Fataliyev T.X., Mehdiev S. Some issues of application of internet of things in the oil and gas complex. // Proceedings of The 6th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications. Bakı, July 11-13, 2018, pp.46-48. 
 • Алгулиев Р.М., Абдуллаева Ф.Д. Web application anomaly detection based on logistic regression //Материалы XIV международный научно-техническая конференции "Оптико-электронные приборы и устройства в системах распознавания образов, обработки изображений и символьной информации (Распознавание-2018)". Курск, 24-28 сентября, 2018, c.14-16. 
 • Алгулиев Р.М., Алыгулиев Р.М. Сухостат Л.В. Purity-based consensus clustering for anomaly detection in Big data. // Материалы XIV международный научно-техническая конференции "Оптико-электронные приборы и устройства в системах распознавания образов, обработки изображений и символьной информации (Распознавание-2018)". Курск, 24-28 сентября, 2018, c.16-19. 
 • Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M., Yusifov F.F MCDM model for evaluation of social network security threats. // Proceedings of 18th European Conference on Digital Government. Spain, October 25-26, 2018, , pp.1-7 {Web of Science, SCOPUS} 
 • Alguliyev R.M., Yusifov F.F., Gurbanova A. Protection of Azerbaijani language in e-government and development prospects. // Proceedings of 6th International conference on Computer Processing of Turkic Languages, TURKLANG-2018. Uzbekistan, October 18-20, 2018, pp.282-288 

 

  Əvvələ

   Respublika səviyyəli konfrans materialları 

 •  Алгулиев Р.М. К вопросу проектирования много микропроцессорного ЦКП с сетевой структурой // Научная конференция аспирантов АН АзССР, Баку, 1987, c.37-39.
 • Алгулиев Р.М., Аббасов А.М., Алиев И.М., Алекперов Р.К. Об одном подходе к структурному синтезу мультипротокольных маршрутизаторов // Республиканская научно-техническая конференция “Проблемы функционирования систем радио и электросвязи”, Баку, 1995. c.42-43.
 • Алгулиев Р.М., Алиев И.М., Алекперов Р.К. Об одном методе управления доступом ЛВС // Республиканская научно-техническая конференция “Проблемы функционирования систем радио и электросвязи”, Баку, 1995. c.40.
 • Əliquliyev R.M., Əliyev Ə.Q. Aspirant və dissertantlara "İnformatika" fənni üzrə tədrisin və namizədlik imtahanının qəbulunun mərkəzləşdirilməsi haqqında // “Müasir mərhələdə Azərbaycanda demoqrafik inkişafın, məşğulluq və işsizliyin sosial-iqtisadi problemləri” elmi-praktiki konfransı, Bakı, 2003, s.31-37.
 • Алгулиев Р.М., Алиев А.И., Козлов М.Ю. Создание системы обмена служебными сообщениями // II Республиканская научная конференция “Современные проблемы информатизации, кибернетики и информационных технологий”, Баку, 26-28 октября 2004, том 1, c.16-17.
 • Алгулиев Р.М., Оруджов Г.Г., Азизов Р.А., Панахов Н.А. Состояние и перспективы систем объективного контроля ЛА // Республиканская научно-техническая конференция “Современные проблемы гражданской авиации”, Баку, 3-4 февраля 2004, c.54-58.
 • Əliquliyev R.M., Əliyev Q.M. İntellektual elektron kommersiya sistemləri // “İnformasiyalaşdırma, kibernetika və informasiya texnologiyalarının müasir problemləri” II Respublika elmi konfransı, Bakı, 26-28 oktyabr 2004, I cild, s.18-20.
 • Алгулиев Р.М., Шыхалиев Р.Г. Основные способы экранирования корпоративных сетей // II Республиканская научная конференция “Современные проблемы информатизации, кибернетики и информационных технологий”, Баку, 26-28 октября 2004, том 1. c.33-35.
 • Əliquliyev R.M., Fətəliyev T.X., Hacırəhimova M.Ş. Korporativ şəbəkə mühitində elektron sənədlərin dövriyyəsinin mühafizəsi // “İnformasiyalaşdırma, kibernetika və informasiya texnologiyalarının müasir problemləri” II Respublika elmi konfransı, Bakı, 26-28 oktyabr 2004, I cild, s.113-115.
 • Алгулиев Р.М., Арзуманов Х.Т., Имамвердиев Я.Н. Сравнительный анализ схем цифровой подписи на эллиптических кривых // Материалы 2-ой республиканской научной конференции “Современные проблемы информатизации, кибернетики и информационных технологий”, Баку, 26-28 октября 2004, том 1, c.68-70.
 • Алгулиев Р.М., Имамвердиев Я.Н. Об одной схеме подписи на основе идентификационных данных с использованием билинейных отображений на эллиптических кривых // Материалы 2-ой республиканской научной конференции “Современные проблемы информатизации, кибернетики и информационных технологий”, Баку, 26-28 октября 2004, том 1, c.70-73.
 • Abbasov Ə.M., Əliquliyev R.M. İnformatika və etika // Bioetika, elm və texnologiyaların etikası problemləri, Məruzələr toplusu, Bakı, 2005, s.180-211.
 • Əliquliyev R.M., Mahmudova R.Ş. Təhsil sisteminin inkişafında informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının (İKT) rolu // “İnformatika, informasiya texnologiyalarının təhsildə tətbiqi məsələləri” Respublika elmi konfransı, Bakı, 22-23 may, 2007, s.3-7.
 • Алгулиев Р.М., Махмудов Р.Ш. Инновационная политика как важное направление создания информационного общества // Материалы первой научно-практической конференция “Развитие инновации: проблемы и решения”, Баку, 2-3 ноября, 2007, c.237-243.
 • Əliquliyev R.M., Orucov Q.H., Rəsulova N.V., Vəlixanov V.İ., Balayev N.N. Silahlı qüvvələr və informasiya texnologiyaları: müasir vəziyyət və perspektivlər // Elmi-praktik konfrans: “İnformasiya sistemləri və metodların hərbi-dəniz kadrlarının hazırlanmasında rolu”, Bakı, 2008, s.26-32.
 • Əliquliyev R.M., Sadıqov İ.C. Tədris mətnlərinin keyfiyyəti və onların psixoloji metodlarla qiymətləndirilməsi // “Fasiləsiz pedoqoji təhsildə elektron təlim texnologiyalarının tətbiqi” Respublika elmi-metodik konfransı, Bakı, 18-19 iyun 2010, s.59-61.
 • Əliquliyev R.M., Əliyev Ə.Q. E-kommersiya sistemləri – yüksək texnologiyalara əsaslanan yeni iqtisadiyyatın əsas vasitələrindən biri kimi // “Azərbaycan iqtisadiyyatında keçid dövrünün başa çatması: təhlil və nəticələr. Milli inkişaf modelinin formalaşması problemləri” Respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 2010, s.770-774.
 • Əliquliyev R.M., Əliyev Ə.Q. İKT-yə və biliklərə əsaslanan yeni cəmiyyətin və iqtisadiyyatın formalaşması problemləri // “Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları” II Respublika elmi konfransı, Bakı, 27-28 noyabr 2012, s.141-143.
 • Əliquliyev R.M., Fətəliyev T.X. E-elm: məqsədləri, vəzifələri və inkişaf perspektivləri // Elektron elm problemləri üzrə I Respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 15-16 noyabr 2012. s.11-12.
 • Əliquliyev R.M., Bazayeva S.B. Milli istinad indeksinin işlənməsi zəruriyyəti və konseptual əsasları haqqında // Elektron elm problemləri üzrə I Respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 15-16 noyabr 2012. s.21-22.
 • Əliquliyev R.M., Kazımov S. E-dövlətin informasiya təhlükəsizliyi indikatorları // İnformasiya təhlükəsizliyi problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 2013, s.89-91.
 • Əliquliyev R.M., Cəfərov Y. Qlobal vulqarizm bazası // İnformasiya təhlükəsizliyi problemləri üzrə İ respublika elmi-praktiki konfransının materialları, Bakı, 2013, s.60-62.
 • Əliquliyev R.M., Yusifov F.F. İnternet azadlığı məsələsinə iqtisadi baxış // İnformasiya təhlükəsizliyi problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransının materialları, Bakı, 2013, s.26-27.
 • Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. İqtisadi təhlükəsizliklə informasiya təhlükəsizliyinin qarşılıqlı əlaqəsi // İnformasiya təhlükəsizliyi problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransının materialları, Bakı, 2013, s.7-10.
 • Əliquliyev R.M., Fətəliyev T.X. Elektron elm elektron dövlət quruculuğunun tərkib hissəsi kimi // Elektron dövlət quruculuğu problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri, Bakı, 2014, s.5-7.
 • Əliquliyev R.M., Hacırəhimova M.T. "Big Data" texnologiyaları: mövcud vəziyyət və perspektivləri // Elektron dövlət quruculuğu problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri, Bakı, 2014, s.124-127.
 • Əliquliyev R.M., Fətəliyev T.X. Elektron dövlət mühitində elmin idarə olunması texnologiyaları // Elektron dövlət quruculuğu problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri, Bakı, 2014, s.60-62.
 • Əliquliyev R.M., İmamverdiye Y.N. Elektron dövlətdə kriptoqrafiya sahəsində siyasətin formalaşması problemləri // Elektron dövlət quruculuğu problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri, Bakı, 2014, s.152-155.
 • Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. İnformasiya cəmiyyətində iqtisadiyyatın transformasiyası məsələləri // Elektron dövlət quruculuğu problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri, Bakı, 2014, s.178-181.
 • Əliquliyev R.M., Yusifov F.F. Elektron demokratiyanın formalaşdırılması mexanizmləri və elektron vətəndaş problemləri // Elektron dövlət quruculuğu problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri, Bakı, 2014, s.208-210.
 • Əliquliyev R.M., Mahmudova R.Ş. İnformasiya mədəniyyəti insanların informasiya cəmiyyətinə hazırlığının əsas göstəricisi kimi // Elektron dövlət quruculuğu problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri, Bakı, 2014, s.247-249.
 • Alguliev R.M. Alekberli R. InternetScopy: Current state, problems and perspectives //Elektron dövlət quruculuğu problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri, Bakı, 2014, s.12-16.
 • Fataliyev Z., Imamverdiyev Y.N., Alguliev R.M., Karimzade O. Surveillance Video Summarization based on Object Motion Pattern Analysis //Elektron dövlət quruculuğu problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri, Bakı, 2014, s.128-131.
 • Alguliev R.M., Imamverdiyev Y.N. İnformasiya təhlükəsizliyinin humanitar aspektləri //Beynəxalq Telekommunikasiya İttifaqının 150 illiyinə həsr olunmuş İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri üzrə II respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri , Bakı, 2015, s.9-12.
 • Alguliev R.M., Abdullayeva F. Virtual məkanda informasiya resursları üzərində vərəsəlik hüquqlarının təmin olunması problemləri və onların həlli yolları // Beynəxalq Telekommunikasiya İttifaqının 150 illiyinə həsr olunmuş İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri üzrə II respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri , Bakı, 2015, s.38-41.
 • Alguliev R.M., Cəfərov Y. Azərbaycan dili çoxdilli İnternet mühitində //Beynəxalq Telekommunikasiya İttifaqının 150 illiyinə həsr olunmuş İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri üzrə II respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri , Bakı, 2015, s.59-61.
 • Əliquliyev R.M., Hacırəhimova M.Ş., Əliyeva A.S. Big Data konsepsiyası və aktual elmi-nəzəri problemlər //Big data: imkanları, multidissiplinar problemləri və perspektivləri I respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri , Bakı, 2016, s.10-13.
 • Əliquliyev R.M., Ismayılova N.T Gələcək nəsil elektron kitabxanaların formalaşması perspektivləri // E-kitabxanaların formalaşması problemləri respublika elmi-praktiki konfransı , Bakı, 2016, s.8-12.
 • Əliquliyev R.M., Məmmədova M.H. Elektron tibb: mahiyyəti, imkanları, problemləri //Elektron tibbin multidissiplinar problemləri I respublika elmi-praktiki konfransı , Bakı, 2016, s.10-16.
 • Əliquliyev R.M., Hacırəhimova M.Ş Səhiyyədə Big data erası // Elektron tibbin multidissiplinar problemləri I respublika elmi-praktiki konfransı , Bakı, 2016, s.19-24.
 • Əliquliyev R.M., Abdullayeva F.C. Elektron sağlamlıq kartlarının buludlaşması məsələləri //Elektron tibbin multidissiplinar problemləri I respublika elmi-praktiki konfransı , Bakı, 2016, s.44-48.
 • Əliquliyev R.M., Abdullayeva F.C. Fərdi tibbi məlumatların on-line mühitdə təhlükəsizliyi problemləri //Elektron tibbin multidissiplinar problemləri I respublika elmi-praktiki konfransı , Bakı, 2016, s.104-109.
 • Əliquliyev R.M., Əliyev Ə.Q. Yaşıl iqtisadiyyatın formalaşmasında İKT-nin rolu: problemlər, perspektivlər // Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları III respublika elmi konfransı, Sumqayıt, 2016, s.3-10.
 • Алгулиев Р.М., Имамвердиев Я.Н., Сухостат Л.В. Обеспечение информационной безопасности киберфизических систем. //Proqram mühəndisliyinin aktual elmi-praktiki problemləri I respublika elmi – praktiki konfransı, Bakı, 2017, s.40-45. http://ict.az/uploads/konfrans/soft_eng/07.pdf
 • Əliquliyev R.M., Alıquliyev R.M., Abdullayeva F.C. Bulud infrastrukturunun keyfiyyət göstəricilərində anomaliyaların real zamanda aşkarlanması metodu. // Proqram mühəndisliyinin aktual elmi-praktiki problemləri I respublika elmi – praktiki konfransı, Bakı, 2017, s.30-36. http://ict.az/uploads/konfrans/soft_eng/05.pdf
 • Алгулиев Р.М., Имамвердиев Я.Н., Сухостат Л.В. Обнаружение DoS атак с применением ансамбля классификаторов. //İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual porblemləri III respublika elmi-praktiki seminarı, Bakı, 2017, s.12-18. http://ict.az/uploads/konfrans/info_sec/RS02_DOS-ATTACKS-DETECTION-USING-AN-ENSEMBLE-OF-CLASSIFIERS.pdf
 • Əliquliyev R.M., Alıquliyev R.M., İmamverdiyev Y.N., Abdullayeva F.C. Böyük verilənlərdə anomaliyaların aşkarlanması üçün çoxkriteriyalı optimallaşdırma üsulu. // İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual porblemləri III respublika elmi-praktiki seminarı, Bakı, 2017, s.7-11. http://ict.az/uploads/konfrans/info_sec/RS01_MULTI-CRITERION-OPTIMIZATION-METHOD-FOR-ANOMALY-DETECTION-ON-BIG-DATA.pdf
 • Əliquliyev R.M., Abdullayeva S. İnternet-media resursların qiymətləndirilməsində veb-statistika mexanizmlərin rolu. //İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual porblemləri III respublika elmi-praktiki seminarı, Bakı, 2017, s.67-69. http://ict.az/uploads/konfrans/info_sec/RS14_THE-ROLE-OF-WEB-STATISTICS-MECHANISMS-IN-ONLINE-MEDIA-RESOURCE-ASSESSMENT.pdf
 • Əliquliyev R.M., Ocaqverdiyeva S.S., Uşaqların internetdə informasiya təhlükəsizliyini təmin edən sistemin konseptual modeli. // İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual porblemləri III respublika elmi-praktiki seminarı, Bakı, 2017, s.84-87. http://ict.az/uploads/konfrans/info_sec/RS19_CONCEPTUAL-MODEL-FOR-INFORMATION-SECURITY-SYSTEM-OF-CHILDRENS-ON-INTERNET.pdf
 • Əliquliyev R.M., Yusifov F.F., Qurbanova Ə.M. Elektron milli dövlət: Azərbaycan dilinin qorunması və inkişafı üçün imkan və perspektivlər. //İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri IV respublika konfransı, Bakı, 2018, s.8-12. http://ict.az/uploads/konfrans/info_sec_2018/RS01_ELECTRONIC-NATIONAL-GOVERNMENT-PROTECTION-OF-THE-AZERBAIJANI-LANGUAGE-OPPORTUNITIES-AND-PROSPECTS-FOR-ITS-DEVELOPMENT.pdf
 • Əliquliyev R.M., Alıquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. Plagiatlıqla mübarizə informasiya təhlükəsizliyinin mühüm komponenti kimi. // İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri IV respublika konfransı, Bakı, 2018, s.38-41. http://ict.az/uploads/konfrans/info_sec_2018/RS06_FIGHT_AGAINST_PLAGIARISM_AS_AN_IMPORTANTASPECT OF_INFORMATION_SECURITY.pdf 
 • Əliquliyev R.M., Alıquliyev R.M., Ələkbərova I.Y. Elektron dövlət mühitində sosial münasibətlərin təhlükəsizliyi. //İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri IV respublika konfransı, Bakı, 2018, s.64-67. http://ict.az/uploads/konfrans/info_sec_2018/RS12_SECURITY_OF_SOCIAL_RELATIONS_IN_THE_E-GOVERNMENT.pdf 
 • Əliquliyev R.M., Cəfərov Y., Qurbanova Ə.M. Qlobal informasiya cəmiyyəti şəraitində Azərbaycan vətəndaşlarının adlandırılması məsələləri. //İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri IV respublika konfransı, Bakı, 2018, s.86-90. http://ict.az/uploads/konfrans/info_sec_2018/RS18_ISSUES-OF-AZERBAIJAN-CITIZENS-NAMING-IN-THE-CONTEXT-OF-THE-GLOBAL-INFORMATION-SOCIETY.pdf

  Əvvələ

Monoqrafiyalar (3)

 • Аббасов А.М., Алгулиев Р.М., Касумов В.А. Проблемы информационной безопасности в компьютерных сетях. Баку, “Элм”, 1998, 235 c.
 • Алгулиев Р.М. Теоретические основы построения виртуальных частных сетей с перестраиваемой структурой. Москва, “ИСА РАН”, 1999, 104 c.
 • Алгулиев Р.М. Методы синтеза адаптивных систем обеспечения информационной безопасности корпоративных сетей. Москва, “УРСС”, 2001, 248 c.

  Əvvələ

Elmi icmallar və broşürlər (18)

 • Алгулиев Р.М. Угрозы корпоративным сетям и формализация их отношений с механизмами защиты. АзНИИНТИ, Баку, 2000, 32 с.
 • Алгулиев Р.М., Алиев Г.М. Модели и бизнес-процессы в электронной коммерции. Баку, “Элм”, 2003, 84 c.
 • Алгулиев Р.М., Шыхалиев Р.Г. Методы и технологические аспекты экранирования взаимоувязанных корпоративных информационных пространств. Баку, “Элм”, 2003, 104 c.
 • Алгулиев Р.М., Кондратьев С.В. Моделирование электронных научных коллекций. Вakı, “İnformasiya Texnologiyaları”, 2006, 156 c.
 • Əliquliyev R.M., Valehov C.F., Mahmudov R.Ş. İnternet-jurnalistikanın formalaşmasının bəzi aspektləri (ekspress-informasiya). Bakı, “İnformasiya texnologiyaları”, 2008, 32 s.
 • Əliquliyev R.M., Mahmudova R.Ş., Nəbibəyova G.Ç. Elmi kadr hazırlığı (monitorinq). Bakı, “İnformasiya texnologiyaları”, 2009, 142 s.
 • Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. İnformasiya asılılığı problemləri və onlarla mübarizə yolları (ekspress-informasiya), Bakı, “İnformasiya texnologiyaları”, 2009, 64 s.
 • Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. İnternet mühitində intellektual mülkiyyət hüquqlarının qorunması məsələləri (ekspress-informasiya). Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları”, 2010, 60 s.
 • Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. İnternet fenomeninə çoxaspektli baxış (ekspress-informasiya). Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları”, 2010, 96 s.
 • Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. İnternetin tənzimlənməsi problemləri (ekspress-informasiya). Bakı, “İnformasiya texnologiyaları”, 2010, 115 s.
 • Əliquliyev R.M., Mahmudova R.Ş. Fərdlərdə informasiya mədəniyyətinin formalaşdırılmasına struktur yanaşma. Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları”, 2011, 46 s.
 • Əliquliyev R.M., İmamverdiyev Y.N. İnformasiya təhlükəsizliyi insidentləri. Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları”, 2012, 219 s.
 • Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. İnternet-medianın meydana gəlməsi və inkişafı: əsas istiqamətlər və xüsusiyyətlər (ekspress-informasiya). Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları”, 2012, 58 s.
 • Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. Əşyaların İnterneti (ekspress-informasiya). Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları”, 2012, 48 s.
 • Əliquliyev R.M., Alıquliyev R.M., Fətəliyev T., Həsənova R. Elmmetriya: mövcud vəziyyəti və imkanları (ekspress-informasiya). Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları”, 2013, 96 s.
 • Əliquliyev R.M., Salmanova P. İnformasiya cəmiyyəti: maraqlı xronoloji faktlar. Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları”, 2013, 169 s.
 • Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. İnformasiya cəmiyyətində bazar iqtisadiyyatının transformasiyası məsələləri (ekspress-informasiya). Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları”, 2013, 58 s.
 • Əliquliyev R.M., Qasımova K.P., Məmmədov E.Ç. Müasir dövrdə elektron kitabxanaların formalaşmasının perspektivləri (ekspress-informasiya). Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları”, 2014, 75 s.
 • Əliquliyev R.M., Mahmudova R.Ş., Allahverdiyeva S.S. Elmi kadr hazırlığı (monitorinq). Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları”, 2014, 61 s.
 • Алгулиев Р.М., Салманова П.М. Информационное общество: Интересные хронологические факты. Баку, «Информационные технологии», 2014, 169 стр.
 • Alguliyev R.M., Salmanova P.M. Information society: Interesting chronological facts. Baku, “Information Technologies”, 2014, 153pp.
 • Alguliyev R.M., Qurbanova Ə.M. Terminoloji informatika sahəsində aparılan elmi-nəzəri araşdırmalar və onların müqayisəli təhlili (ekspress-informasiya). Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları”, 2014, 71 s.
 • Alguliyev R.M., Ələkbərova İ.Y. Vikimetrik tədqiqatlar: Müasir vəziyyəti, problemləri və perspektivləri. (ekspress-informasiya). Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları”, 2015, 87 s.
 • Alguliyev R.M., Ələkbərov R.Q., Alıquliyev R.M., Fətəliyev T.X. “Elektron elm: müasir vəziyyəti, problemləri və inkişaf perspektivləri” (ekspress-informasiya). Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları”, 2015, 127 s.
 • Alguliyev R.M., İsmayılova N.T. Bibliometriya: müasir vəziyyəti, problemləri və inkişaf perspektivləri. (ekspress-informasiya). Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları”, 2015, 71 s.
 • Alguliyev R.M., Ağayev N.B., Alıquliyev R.M. Plagiatlıqla mübarizə texnologiyaları. (ekspress-informasiya). Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları”, 2015, 165 s.
 • Alguliyev R.M., Fətəliyev T.X. Vətəndaş elmi. Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları”, 2018, 138 s.
 • Alguliyev R.M., Ocaqverdiyeva S. Verilənlərin Sanitarizasiyası: Müasir vəziyyəti, problemləri və perspektivləri. Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları”, 2018, 113 s.
 • Əliquliyev R.M., Əliyev Ə.Q. İqtisadi proseslərdə informasiya texnologiyaları. Bakı, “Elm”, 2002, 48 s.
 • Əliquliyev R.M., İmamverdiyev Y.N. Rəqəm imzası texnologiyası. Bakı, “Elm”, 2003, 132 s.
 • Əliquliyev R.M., İmamverdiyev Y.N. Kriptoqrafiyanın əsasları. Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları”, 2006, 688 s.
 • Əliquliyev R.M., İmamverdiyev Y.N. Kriptoqrafiya tarixi. Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları”, 2006, 192 s.
 • Əliquliyev R.M., İmamverdiyev Y.N., Musayev V.Y. Biometrik texnologiyalar. Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları”, 2009, 376 s.
 • Əliquliyev R.M., İmamverdiyev Y.N., Abdullayeva F.C. Sosial şəbəkələr. Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları”, 2010, 287 s.

  Əvvələ

Lüğətlər və ensiklopediyalar (4)

 • Abbasov Ə.M., Əliyev F.Ə., Əliyev Ə.Ə., Əliquliyev R.M. və b. İnformatika, Telekommunikasiya və Radioelektronika üzrə İngiliscə-Rusca-Azərbaycanca lüğət. Bakı, “İqtisad Universiteti”, 2003, 283 s.
 • Abbasov Ə.M., Əliquliyev R.M., Əliyev Ə.Ə. Uşaqlar üçün ensiklopediya (informatika). Bakı, “Şərq-Qərb”, 2008, 616 s.
 • Əliquliyev R.M., Şükürlü S.F., Kazımova S.İ. Elmi fəaliyyətdə istifadə olunan əsas terminlər. Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları”, 2009, 201 s.
 • Əliquliyev R.M., Ələkbərova İ.Y. Vikipediya. Virtual ensiklopediya. Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları”, 2010, 184 s.

  Əvvələ

İxtira və patentlər (4)

 • Алгулиев Р. М., Махмудов Ю. А., Алиев Г.Х. Устройство для обработки информации. Авторское свидетельство №763585 БИ №34, Москва, 1980.
 • Алгулиев Р. М., Махмудов Ю. А., Каджар Ч.О., Эминов М.Э. Устройство для обработки информации. Авторское свидетельство на изобретение № 932432, Бюллетень №20, Москва, 1982.
 • Əliquliyev R.M., Əliyev Ə.İ., Məmmədov H.Ə. Kompyuterlərin qida mənbəyi blokunun qorunması üçün qurğu. Patent (ixtira), İ 2005 0121, Patent (ixtira), İ 2005 0124.
 • Əliquliyev R.M., Ağayev B.S., Rəşidov M.Ə., Pənahov N.Ə., Əzizov R.Ə., Əzizov E.Ə. Danışıq informasiyanın rəqəmli yazılması və dinlənilməsi üçün qurğu. Patent (ixtira), İ 2005 0122.

DİQQƏT

Müəllif haqqında İnternet resurslarda məlumat axtararkən aşağıdakı açar sözlərdən istifadə etmək tövsiyə olunur.

 

Azərbaycan

İngilis

Rus

Əliquliyev

Alguliev

Алигулиев

Əliquliyev

Alguliev

Алгулиев

Əliquliyev

Alguliev

 

 

Alquliev

 

 

Alquliev

 

 

Alquliev

 

 

Alquliev

 

 

 

 

 

 Əvvələ

 

Lutfi Zadə -100
Xİdmətlər
İŞ FƏALİYYƏTİNİZƏ BİZİMLƏ BAŞLAYIN!
Ətraflı
BİZİM YARADICI VƏ ÖZÜNƏMƏXSUS İDEYALARIMIZA ETİBAR EDİN!
Ətraflı
ƏLVERİŞLİ QİYMƏTLƏRƏ KEYFiYYƏTLİ VƏ RƏNGARƏNG NƏŞRİYYAT İŞLƏRİ!
Ətraflı
İT BİLİKLƏRİNİZİ İNKİŞAF ETDİRƏRƏK KARYERANIZI DƏYİŞİN!
Ətraflı
ZƏNGİN E-KİTABXANA XİDMƏTLƏRİ!
Ətraflı
ELMİ JURNALLAR
İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN
İZAHLI LÜĞƏTİ
İnformatika Terminlərinin İzahlı Lüğəti